Trimethoprim/sulfamethoxazole при идиопатична пулмонална фиброза01/11/2013

Прибавянето на trimethoprim/sulfamethoxazole (co-trimoxazole) към стандартната терапия на идиопатичната пулмонална фиброза (ИПФ, идиопатична фибротична интерстициална пневмония) води до подобряване на качеството на живот и намаление на смъртността при пациентите, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1).

Приложението на комбинирания химиотерапевтик не се асоциира с повлияване на белодробната функция, но въпреки това допринася за по-добър изход от заболяването, което е свързано с относително висока смъртност и с липса на доказано ефективно медикаментозно лечение.

Според данни от предишно рандомизирано проучване co-trimoxazole води до подобряване на форсирания витален капацитет (FVC), функционалния капацитет и тежестта на диспнея, оценена със скора на MRC (Medical Research Council) за период от три месеца (2). Целта на настоящото изследване е да провери дали медикаментът може да доведе до подобряване на изхода от ИПФ за период от 12 месеца.

В мултицентърното, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за 12-месечно адювантно лечение с trimethoprim/sulfamethoxazole са включени общо 181 пациенти с потвърдена ИПФ или неспецифична интерстициална пневмония, като критериите за включване са възраст над 40 години, MRС скор >/=2 и непроменян терапевтичен режим най-малко шест седмици преди началото на изпитването.

Пациенти с вторична причина за пулмонална фиброза, прием на имуносупресори, различни от prednisolone, azathioprine или mycophenolate mophetil; с алергия към co-trimoxazole, инфекции на дихателните пътища в рамките на два месеца от рандомизирането и сериозни придружаващи заболявания, са изключени от проучването.

Участниците са рандомизирани в две групи - терапевтична (95 пациента) с прием на 960 mg co-trimoxazole два пъти дневно, в допълнение към стандартната за идиопатичната пулмонална фиброза терапия, и плацебо група.

Първичният критерий за оценка е промяната във FVC, а вторичните критерии - подобрение на MRС скора, шестминутния тест за ходене и дифузионния капацитет на белия дроб за въглероден окис (СО). Общата смъртност и нежеланите странични събития са третични крайни точки.

Анализът на резултатите показва, че co-trimoxazole не повлиява първичтите и вторичните крайни точки. В терапевтичната група е постигнато, обаче, намаляване на необходимостта от увеличаване на кислородотерапията и сигнификантно понижение на общата смъртност (4 спрямо 14 случая в контролната група за период от една година).

Co-trimoxazole може да се окаже подходящ медикамент за адювантна терапия на ИПФ. Независимо от нежеланите странични ефекти като гадене и кожни обриви, свързани с продължителния прием, този медикамент може да доведе до намаляване на респираторните инфекции и на общата смъртност при пациентите с ИПФ. (ОИ)

Използвани източници:

1. Shulgina L., Cahn A., Chlivers E. et al. Treating idiopathic pulmonary fibrosis with the addition of co-trimoxazole: Randomized controlled trial. Thorax 2013; 68:2 155-162 www.thorax.bmj.com

2. Varney V., Parnell H., Salisbury D. et al. A double blind randomised placebo controlled pilot study of oral co-trimoxazole in advanced fibrotic lung disease. Pulm Pharmacol Thera 2008; 21:178-87 www.journals.elsevier.com/pulmonary-pharmacology-and-therapeutics