Предимства на фиксираната комбинация bisoprolol + amlodipine01/11/2013

Фиксираната комбинация biso-prolol + amlodipine (комбинация в една таблетка) значително понижава стойностите на артериалното налягане (АН) при хипертоници в сравнение с всяка една от двете отделни съставки, използвана като монотерапия, показаха резултатите от скорошно клинично проучване, публикувани в списание International Journal of Medical Research and Health Sciences (1).

Подходът при пациент с новоустановена артериална хипертония (АХ) и необходимост от медикаментозна терапия може да бъде различен (2). Възможен вариант е да се започне терапия с един антихипертензивен медикамент (монотерапия).

Този подход, обаче, е ефективен едва в 50-60% от случаите, тъй като в патогенезата на есенциалната хипертония са въвлечени различни механизми и повлияването само на един от тях обикновено се оказва недостатъчно. Освен това увеличаването на прилаганата доза повишава вероятността за изява на странични ефекти и за включване на компенсаторни механизми.

Втора възможност, която набира все повече привърженици, е използването на комбинирана терапия като първа стъпка в лечението на АХ. Обикновено се избират ниски дози от два антихипертензивни медикамента с различен механизъм на действие, подбрани така, че да се противопоставят на компенсаторните реакции, провокирани в организма от приложението на всеки един от монокомпонентите на лечението.

Допълнително удобство при комбинираната терапия е въвеждането на фиксирани комбинации, т.е. обединяването на два антихипертензивни медикамента в една таблетка. Този подход има предимство за облекчаване на терапевтичния режим. Това повишава комплайанса от страна на пациента и съответно - ефективността на лечението.

Проучването на Shirure и сътр. изследва ефективността на фиксираната комбинация от ниски дози bisoprolol + amlodipine (5 mg + 5 mg) спрямо монотерапията с bisoprolol 5 mg или amlodipine 5 mg при 60 души на възраст 45-60 години с АХ втора степен - АН между 160 и 180 mmHg за систолните и между 100 и 110 mmHg за диастолните стойности.

Изключени са болните с известно сърдечносъдово заболяване или диабет тип 1. Продължителността на лечението е един месец, като през този период не е позволен прием на други антихипертензивни медикаменти.

За пациентите на монотерапия с bisoprolol или с amlodipine и липса на достатъчен антихипертензивен ефект до края на втората седмица (достигане до таргетните нива <140/90 mmHg) протоколът предвижда добавяне съответно на amlodipine 5 mg или bisoprolol 5 mg.

В групата с комбинирана терапия 95% от участниците достигат до прицелните нива за АН, докато в групите с монотерапия добавяне на втори антихипертензивен медикамент се налага в 90% от случаите след иницииране на терапията с бизопролол и при 80% от лицата с начална терапия с амлодипин.

При болните на монотерапия до края на втората седмица на лечението се наблюдава известно понижение на стойностите на АН, което обаче не достига статистическа значимост спрямо изходните стойности. Степента на повлияване на АН между тези две групи също не се различава съществено.

При пациентите на комбинирана терапия bisoprolol + amlodipine, АН се понижава значимо до края на втората седмица от лечението и показва допълнително статистически значимо намаление между втората и четвъртата седмица от проследяването.

За систолното АН средните стойности преди, в средата и в края на лечението са: 164.2 - 140.8 - 136 mmHg, а за диастолното: 104.6 - 88.2 - 86.9 mmHg (p<0.05 за всички сравнения). На края на втората седмица от инициирането на терапията, на фона на комбинацията bisoprolol + amlodipine, стойностите на АН са съществено по-ниски в сравнение с постигнатите стойности и при двата варианта на монотерапия.

Авторите на проучването обобщават, че фиксираната комбинирана антихипертензивна терапия bisoprolol + amlodipine в ниски дози постига много ефективен контрол на АН при пациенти с АХ втора степен, като антихипертинзивният ефект е по-изразен в сравнение с монотерапията с bisoprolol или amlodipine. (ЯС)

Използвани източници:

1. Shirure P., Tadvi N., Bajait C. et al. Comparative effect of fixed dose combination of amlodipine + bisoprolol versus amlodipine and bisoprolol alone on blood pressure in stage-2 essential hypertensive patients. Int J Med Res Health Sci.2012;1(1):13-19 www.academia.edu/2297995/_PDF_

2. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal (2013) 34, 2159-2219 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/28/2159.full.pdf+html?sid=5dbe9b90-8a6d-4969-b3e0-76d1d905ed05