CPAP при пациенти с обструктивна сънна апнея и метаболитен синдром01/11/2013

При пациенти с умерена до тежка обструктивна сънна апнея (ОСА)* и съпътстващ метаболитен синдром тримесечното лечение с постоянно позитивно въздушно налягане (continuous positive airway pressure - CPAP) води до понижаване на стойностите на артериалното налягане (АН) и до подобряване на останалите компоненти на метаболитния синдром (МетС), показаха резултати от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

ОСА е с честота около 9% при мъжете в Европа. При 74 до 85% от случаите нарушението се асоциира с МетС и диабет тип 2. ОСА е и рисков фактор за артериална хипертония (АХ) и инсулинова резистентност.

В настоящото двойно-сляпо, плацебо-контролирано crossover проучване, са включени 86 болни, разпределени в две групи по 43, рандомизирани на терапия със CPAP и „псевдо” CPAP, като след тримесечно лечение и един месец без терапия, пациентите от двуте групи разменят местата си (crossover) по отношение на прилаганото лечение в продължение на още три месеца.

Критерии за изключване от проучването са предишно или настоящо лечение на АХ, диабет тип 2 и дислипидемия или данни за терминално органно увреждане, което е резултат от тези компоненти на метаболитния синдром.

Преди и след всеки период на терапия в двете групи са изследвани АН, кръвна глюкоза на гладно, инсулинова резистентност, нива на гликиран хемоглобин (HbA1c), дебелина на интима-медиата на каротидните артерии и висцерална мастна тъкан. От общо 86 участника, 75 (87%) са били с МетС, дефиниран съгласно приетите критерии.

Резултатите показват, че CPAP (в сравнение с „псевдо” CPAP) води до сигнификантно намаляване на систолното и диастолното АН, общия холестерол, не-HDL холестерола, триглицеридите и LDL-холестерола, както и на HbA1c при 20% от случаите. (ОИ)

* ОСА (obstructive sleep apnea - OSA) се характеризира с рекурентно спиране на въздушния поток по време на сън за период от 10 секунди или повече поради обструкция на дихателните пътища вследствие на релаксация на мускулите, които подкрепят увулата и основата на езика. Съпровожда се от апнея и събуждане. Диагнозата ОСА се поставя при пет и повече повтарящи се епизода на апнея-хипопнея за един час сън.

За допълнителна информация:

При пациентите с диабет тип 2 да се мисли за диагноза обструктивна сънна апнея. MD, юни 2007, бр. 4

www.spisaniemd.bg

Лечението на сънна апнея понижава глюкозните нива при диабет тип 2. MD, април 2005, бр. 3

CPAP не подобрява гликемичния контрол и инсулиновaта резистентност при диабет тип 2. MD, февруари 2008, бр. 1

Обструктивна съннна апнея. MD, февруари 2008, бр. 1

Използван източник:

1. Sharma S., Agrawal S., Damodaran D. et al. CPAP for the metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea. NEJM 2011; 365: 2277-86 www.nejm.org