CPAP и профилактика на систолна и диастолна сърдечна дисфункция при ОСА01/11/2013

Систолната и диастолната сърдечна дисфункция на пациенти с обструктивна сънна апнея (ОСА) може да се подобрят най-рано след тримесечно лечение с постоянно позитивно въздушно налягане (continuous positive airway pressure - CPAP), с постепенно подобряване на сърдечносъдовото ремоделиране, обективизирано чрез трансторакална ехокардиография (ТТЕ) или магнитно-резонансно изобразяване (MRI) на сърце, показаха резултати от проучване, публикувани в списание CHEST (1).

Освен чрез образни методи, ефектът на CPAP е бил оценяван и чрез измерване на сърдечните биомаркери - тропонин Т (TnT), С-реактивен протеин (CRP) и N-терминален про-В тип натриуретичен пептид (NT-proBNP).

Обект на настоящото проучване е анализ на дългосрочния ефект на CPAP при пациенти с ОСА (проследяване в продължение на една година), оценен чрез ТТЕ, MRI на сърце (CMR) и промяна в сърдечните биомаркери.

При 47-те участника е проведена полисомнография през нощта, която включва електроенцефалограма, електромиограма, електрокардиограма, измерване на кислородна сатурация на артериалната кръв, измерване на движенията на гръден кош и коремна стена, назален/орален въздушен поток (чрез термисторен уред) и транскутанно мониториране на концентрацията на въглероден двуокис.

Пациентите са били преглеждани преди започване на терапията с CPAP, на третия месец след началото на проучването, на шестия месец и в края на първата година. При всеки контролен преглед са изследвани нивата на сърдечните биомаркери и е провеждана стандартна ТТЕ. CMR е извършена в началото на проучването, на шести месец и в края на първата година.

В рамките на три месеца от началото на терапията със CPAP, ТТЕ обективизира подобрение на деснокамерния теледиастолен диаметър, деснопредсърдния обемен индекс и на степента на пулмонална хипертония.

Измерената чрез CMR левокамерна маса се е понижила от 159+/-12g/m2 до 141 +/-8 g/m2 в рамките на шест месеца от началото на терапията, като е продължила да се подобрява до края на първата година.

Стойностите на сърдечните биомаркери са останали без значима промяна до края на проучването. (ОИ)

Използван източник:

1. Colish J., Walker J., Elmayergi N. et al. Effects of continuous positive airway pressure on cardiac remodeling as assessed by cardiac biomarkers, echocardiography, and cardiac MRI. CHEST 2012; 141 (3): 674-681 www.chest.org

2. Sharma S., Agrawal S., Damodaran D. et al. CPAP for the metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea. NEJM 2011; 365: 2277-86 www.nejm.org