Рак на гърдата при мъже01/09/2013

Ракът на гърдата засяга мъжете значително по-рядко от жените - само 0.9 % от всичките случаи, но при тях туморите обикновено са по-големи, по-авансирали и преживяемостта е по-ниска, показа анализ представен на годишната среща на American Society of Breast Surgeons (1).

Използвани са данни от National Cancer Data Base за всички пациенти, заболели в периода 1998-2007. Анализирани са 1 239 866 случая на рак на гърдата, от които 13 475 са мъже. Освен разпределението по пол, са сравнявани възрастта, етническата принадлежност, хистологията, стадият, размерът на тумора, засягането на лимфните възли, хормоналната чувствителност, ходът на лечението и преживяемостта.

При мъжете се установява по-голям среден размер на тумора (20 срещу 15 mm при жените). Само 16% от пациентите от мъжки пол са в I стадий, докато този процент за женския пол е 20.7%. Лимфните метастази при мъжете се намират в 41.9% и при тях е по-вероятно да имат далечни разсейки, докато при жените засягането на лимфните възли е само в 33.2%.

При мъжете туморът е по-често естроген- и прогестерон-рецептор позитивен - в 88.3% и 76.8% (докато при жените процентите са съответно 78.2 и 67.0%). При болните от мъжки пол по-рядко се извършва парциална мастектомия и облъчване, докато по-отношение на химиотерапевтичното лечение няма съществени разлики.

Петгодишната преживяемост има статистически значима разлика между половете като е по-добра при жените за стадий 0 (94 срещу 90%), за стадий I (90 срещу 87%) и за стадий II (82 срещу 74%). За по-напредналите стадии на болестта (III и IV) преживяемостта е сходна.

Като рискови фактори за заболяването се посочват генни мутации (BRCA2*), хромозомни аномалии (синдром на Клайнфелтър), състояния водещи до хормонален дисбаланс (затлъстяване, тестикуларни аномалии), радиация, алкохолната консумация...

Основен недостатък на проучването е, че не са изключени жените, диагностицирани чрез скрининг - това са предимно болни в ранен стадий, което може да обясни защо при мъжете се намира по-авансирал карцином и респективно преживяемостта е по-ниска.

Представеният анализ е най-голямото проучване на рака на гърдата при мъже до момента. Мъжкият пол не елиминира риска от това заболяване, което макар и с ниска честота има лоша прогноза. (ДС)

* BRCA2 - тумор супресорен ген, разположен върху дългото рамо на 13 хромозома (13q12.3), чиято мутация се счита като вероятна причина за рака на гърдата

Използван източник:

1. Greif J., Pezzi C., Klimberg S. et al. Gender differences in breast cancer: Analysis of 13,000 male breast cancers from the National Cancer Data Base. American Society of Breast Surgeons (ASBS) 13th Annual Meeting. Abstract 0104. May 2012 www.breastsurgeons.org/docs2012/ASBrS2012_proceedings.pdf