По-високите дози fulvestrant удължават преживяемостта при рак на гърдата01/09/2013

Faslodex (fulvestrant)*, прилаган в увеличена от 250 на 500 mg дозировка, удължава преживяемостта при жени с локално авансирал или метастатичен естроген рецептор-позитивен рак на гърдата, показаха резултатите от проучването CONFIRM**, представени на San Antonio Breast Cancer Symposium и публикувани в списание Breast Cancer Research and Treatment (1, 2).

Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените, като доживотният риск за развитието му в развитите държави е 1:8 жени. Със застаряването на населението се предвижда нарастване на честотата на заболяването с 1% годишно, като тя е най-висока сред жените в менопауза.

„Подобрението в преживяемостта при по-високите дози на медикамента не е било свързано с по-значими токсични ефекти,” заяви проф. Angelo Di Leo от клиниката по онкология в Hospital of Prato, Италия и водещ автор на анализа.

CONFIRM е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, многоцентърно, фаза 3 клинично проучване при постменопаузални жени с естроген рецептор (ER)-позитивен напреднал рак на гърдата, който е рецидивирал или прогресирал след приложението на хормонална терапия.

В изследването са включени 736 жени от 128 онкологични центъра, разделени в две групи: fulvestrant 500 mg i.m. (на ден 0, 14 и 28, след което на всеки 28-и ден, n=362) или fulvestrant 250 mg i.m. (на всеки 28-и ден, n=374), проследени до момента, когато 75% от тях са починали.

Дозировката от 500 mg е била свързана със сигнификантно (с 4.1 месеца) удължаване на преживяемостта, в сравнение с 250 mg (26.4 срещу 22.3 месеца съответно, съотношение на вероятностите - HR 0.84, p = 0.091).

Авторите са отчели и намаление с 19% на риска за фатален изход при fulvestrant 500 mg. Значителни нeжелани странични ефекти е имало при 8.9% (32 пациентки) в групата с 500 mg срещу 6.7% (25 души) в групата с 250 mg.

При постменопаузални жени с рецидивирал или прогресирал ER-позитивен локално авансирал или метастазирал рак на гърдата, при които е подходящо лечението с fulvestrant, стандартното лечение с дозировка от 250 mg може да бъде увеличена до 500 mg, е изводът на авторите на проучването.

Необходими са допълнителни изпитвания, които да изследват ефектите на fulvestrant 500 mg в комбинация с биологични средства, като P13K инхибитори или анти-HER2 медикаменти, които водят до обратимост на резистентността към хормонална терапия.

Обсъждане

Терапията на рака на гърдата се определя от стадия на заболяването. При ранния или локализиран рак на гърдата се прилага комбинация от оперативно лечение и лъчетерапия.

Адювантната системна терапия, която включва химиотерапия и/или хормонално лечение (при повлияващи се от хормоналната терапия тумори), удължава периода без прогресия на заболяването и подобрява общата преживяемост.

За съжаление, 30-40% от пациентките с ранен рак на гърдата получават рецидив (локален или с далечни метастази), което налага допълнително системно лечение.

Хормоналната терапия е средство на избор при постменопаузални жени, като дълги години с успех се прилага tamoxifen. С течение на времето обаче, към tamoxifen се развива комплексна резистентност.

При постменопаузални жени с рак на гърдата, които имат рецидив или прогресия на заболяването след терапия с tamoxifen, изборът е приложение на ароматазни инхибитори (anastrozole, examestane, letrozole) и прогестини (megestrol acetate, medroxyprogesterone).

Прогестините обаче се толерират трудно, поради наличие на нежелани странични ефекти (наддаване на тегло, отоци и тромбемболии) и обикновено се оставят като трета линия терапия.

Faslodex е антагонист на естрогенните рецептори (без действие на частичен агонист), който се свързва и блокира естрогенните рецептори в раковите клетки на гърдата.

Механизмът на действие му е различен от този на ароматазните инхибитори, които намаляват количеството естроген в организма. Той е различен и от tamoxifen, който блокира естрогенните рецептори, но има известен ефект на агонист, свързан с някои нежелани странични ефекти.

Faslodex е регистриран в Европа на основата на положителни резултати от две фаза 3 клинични изпитвания, които сравняват профила му на ефикасност и поносимост с този на anastrozole за лечение на хормон чувствителен напреднал рак на гърдата при постменопаузални жени, които не са имали предходна хормонална терапия (3, 4).

Включени са 851 постменопаузални жени, които са имали рецидив по време или след адювантна хормонална терапия, или прогресия на заболяването след хормонална терапия. Около 77% от болните са били с ER позитивен рак на гърдата.

Пациентките са били разделени в две групи fulvestrant 250 mg или anastozole 1 mg. Приложението на fulvestrant 250 mg веднъж месечно е било еднакво ефективно с anastrozole по отношение на периода без прогресия на заболяването и преживяемостта (27.4 срещу 27.6 месеца съответно). (ИТ)

* Faslodex (fulvestrant) на AstraZeneca (www.faslodex.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

**COMFITM - COmparisoN of Faslodex In Recurrent or Metastatic breast cancer

Използвани източници:

1. Leo A., Jerusalem G., Petruzelka L. et al. Higher doses of fulvestrant prolonged survival in patients with advanced breast cancer S1-4 San Antonio Breast Cancer Symposium www.sabcs.org

2. Garnett S., Martin M., Jerusalem G. et al. Comparing duration of response and duration of clinical benefit between fulvestrant treatment groups in the CONFIRM trial: application of new methodology.

Breast Cancer Research and Treatment 2013; 138, (1): 149-155 http://link.springer.com/journal/10549

3. ЕМА Faslodex www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000540/WC500021171.pdf

4. Faslodex - Product Information www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000540/WC500021174.pdf