Поддържаща терапия с lenalidomide след КМТ при мултиплен миелом01/09/2013

Провеждането на поддържаща терапия с lenalidomide след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костномозъчна трансплантация - КМТ) сигнификантно подобрява преживяемостта без прогресия на заболяването при пациентите с мултиплен миелом, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Високодозираната химиотерапия с автоложна КМТ е стандартният терапевтичен подход при младите болни с мултиплен миелом (ММ). В повечето случаи е налице резидуално заболяване след провеждането на трансплантация, което е отговорно за възникването на релапси.

Целта на настоящето фаза 3, плацебо-контролирано клинично изпитване е да оцени ефикасността на поддържащата терапия с lenalidomide след извършена КМТ по повод на ММ.

Участниците са 614 болни на възраст <65 години с непрогресиращо заболяване след КМП, при които е проведено поддържащо лечение с lenalidomide (10 mg на ден за три месеца, с увеличаване на дозата до 15 mg при толериране на терапията) или плацебо до настъпване на релапс. Първичният показател за ефективност е преживяемостта без прогресия на ММ.

Поддържащата терапия с lenalidomide е довела до удължаване на средния период без прогресия на болестта (41 месеца спрямо 23 за плацебо, HR 0.50, p<0.001). Toзи благоприятен ефект е регистриран при всички подгрупи пациенти, включително при разпределените според стойностите на бета2-микроглобулина, цитогенетичния профил и терапевтичния отговор след КМТ.

Повече от 70% oт пациентите и от двете групи са били живи на четвъртата година. Честотата на невропатия трета и четвърта степен е била сходна между двете групи. Вероятността за възникване на второ онкологично заболяване е била 3.1 на 100 пациенто-години за лекуваните с lenalidomide, срещу 1.2 на 100 пациенто-години при участниците от плацебо-групата (р=0.002).

Средната преживяемост без нежелани събития (включително вторични карциноми) е сигнификантно подобрена от терапията с lenalidomide (40 месеца, срещу 23 за плацебо, р<0.001). (ЗВ)

Използван източник:

1. Attal M., Lauwers-Cances V., Marit G. et al. Lenalidomide maintenance after stem-cell transplantation for multiple myeloma. N Engl J Med 2012; 366:1770-1781 www.nejm.org