Нова тройна перорална комбинация потиска ефективно вирусната репликация при HCV инфекция01/09/2013

Нова перорална комбинация от три директно-действащи антивирусни медикамента, подсилена с ritonavir и ribavirin, потиска успешно вирусната репликация в над 90% от болните с хепатит С вирусна (HCV) инфекция до 24 седмици след преустановяване на терапията, показаха резултатите от многоцентровото отворено проучване AVIATOR, представени на 48-ата годишна среща на Европейската асоциация по изучаване на черния дроб* (1).

В клиничното изпитване са включени 571 пациенти с HCV-инфекция генотип 1, нелекувани до момента или неотговарящи на стандратната терапия с peginterferon-alfa-2a и ribavirin, които са получавали комбинация от директно действащи антивирусни медикамента със или без ribavirin за период от осем, 12 или 24 седмици.

Директно действащите антивирусни медикаменти са били ABT-450r (NS3/4A протеазен инхибитор, подсилен с ritonavir) приеман един път дневно, ABT-267 ( NS5A протеазен инхибитор), приеман един път дневно и ABT-333 (ненуклеозиден NS5B инхибитор), приеман два пъти дневно.

Участниците са били на средна възраст 48-53 години, 71% са били с HCV генотип 1а, средният вирусен товар е бил 6.6 млн. копия/ml. Общо 34% от нелекуваните болни са били с генотип IL28B CC, докато при неотговарящите на стандартната терапия само 2-4% са били с посочения генотип. Пациенти с HIV или HBV-коинфекция са били изключени от клиничното изследване.

От всички 79 болни, нелекувани до момента, получавали тройната перорална комбинация с ribavirin за 12 седмици, 96% са постигнали потискане на вирусната репликация на 24-та седмица от проучването.

По-продължителното, 24-седмично лечение, не е било асоциирано със статистически значими по-високи резултати. Дори при осемседмичен курс на терапия, 88% от болните са демонстрирали ефективно потискане на вирусната репликация на 24-та седмица.

За участниците, които не са отговорили на стандартната терапия с peginterferon-alfa-2a и ribavirin, тройната комбинация от директно действащи антивирусни медикаменти с ribavirin, е била асоциирана с успех при 93% от тези, лекувани за 12 седмици и при 95% от приемалите терапията 24 седмици.

Не е била установена статистически значима разлика в ефективността на изучаваната комбинация между двете групи пациенти (нелекувани и неотговорили на стандартната терапия), дори след като е взето под внимание влиянието на фактори като пол, генотип (1а или 1b), наличие на IL28B CC генотип на гостоприемника, вирусен товар и степен на хепатална фиброза.

От общо 247 участници, лекувани за период от 12 или 24 седмици, само четирима са преустановили терапията поради появата на нежелани реакции. Най-честите странични ефекти са били главоболие, адинамия, гадене, безсъние, диария.

Според изследователският екип, проучването AVIATOR има две ключови послания:

- удължаването на продължителността на терапевтичния курс от 12 на 24 седмици, не е свързано със статистически значима по-висока ефикасност на лечението

- по-продължителното лечение не е било асоциирано с появата на вирусна резистентност

Основен недостатък на новото лечение е големият брой таблетки, които болните трябва да приемат. Изследователите считат, че в бъдеще техният брой ще бъде намален чрез разработването на готови комбинации.

Според д-р Mark Thurz, главен секретар на Европейската асоциация по изучаване на черния дроб, новите протеазни инхибитори, които се намират в етап на разработване, имат много по-изчистен профил на безопасност, в сравнение с тези, които се прилагат в момента. Д-р Thurz добавя, че все още не трябва да се отхвърля ролята на интерферона като част от терапията на пациентите с HCV-инфекция. (КД)

* European Association for the Study of the Liver (EASL) www.easl.eu

Използван източник:

1. Kowdley K., Lawitz E., Poordad F. et al. Safety and efficacy of interferon-free regimens of ABT-450/r, ABT-267, ABT-333 +/ribavirin in patients with chronic HCV GT1 infections: Results from the AVIATOR study. International Liver Congress 2013: 48th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL). Abstract 3. Presented April 25, 2013

www2.kenes.com/liver-congress/scientific/Documents/Abstract_book.pdf