Медикаментозна превенция на рака на гърдата01/09/2013

Нови стандарти за медикаментозна превенция и намаление на риска за рак на гърдата бяха публикувани през юли от American Society of Clinical Oncology (ASCO) в Journal of Clinical Oncology (1).

Новите указания препоръчват лекарите да обсъдят с пациентките приложението на ароматазния инхибитор exemestane за превенция на рак на гърдата при постменопаузални жени с повишен риск за заболяването.

Според експертите, tamoxifen трябва да се има предвид като възможно решение за намаляване на риска за инвазивен, естроген позитивен (ER) рак на гърдата при пременопаузални жени. Предходните стандарти предполагаха профилактичното използване на raloxifene при постменопаузални жени с риск за заболяването и tamoxifen при пре- и постменопаузални жени.

Въпреки че exemestane не е одобрен от FDA за превенция на рак на гърдата, ASCO препоръча новата индикация въз основа на наличните резултати от клинични изпитвания. Данните сочат, че в сравнение с плацебо, ароматазният инхибитор намалява със 70% риска за ER-позитивен инвазивен карцином.

Повишен риск за заболяването има при наличието на 1.66% петгодишен абсолютен риск, оценен чрез National Breast Cancer Risk Assessment Tool (или негов еквивалент), или при диагностицирането на лобуларен карцином in situ.

Exemestane оказва необратимо блокиращо действие върху ароматазата и за това намалява преобразуването на естрогени в андрогени в периода на постменопауза. Възможно е медикаментът да намали плазмените нива на естрогените с >90%.

Прилага се за лечение на напреднал карцином на гърдата, който е прогресирал след антиестрогенна терапия при естествено или изкуствено предизвикана менопауза; за трета линия хормонално лечение на напреднал рак на гърдата, прогресирал след лечение с антиестрогени и нестероидни ароматазни инхибитори или прогестини при естествена или индуцирана менопауза.

Основните препоръки:

- tamoxifen (20 mg дневно перорално за пет години) трябва да се преценява като възможност за намаляване на риска за инвазивен, ER-позитивен рак на гърдата при пре- или постменопаузални жени. Tamoxifen не се препоръчва при: жени с анамнеза за дълбока венозна тромбоза; белодробна емболия; инсулт или транзиторна исхемична атака; продължителна имобилизация; жени които са бременни, плануват да забременеят или кърмят. Tamoxifen не трябва да се прилага в комбинация с хормонална терапия.

- raloxifene (60 mg дневно перорално за пет години) трябва да се обсъди като вариант за намаление на риска за инвазивен, ER-позитивен рак на гърдата при постменопаузални жени с повишен риск за рак на гърдата. Той не трябва да се прилага за намаление на риска за заболяването при пременопаузални жени. Raloxifene не се препоръчва при: пациентки с анамнеза за дълбока венозна тромбоза; белодробна емболия; инсулт или транзиторна исхемична атака; продължителна имобилизация.

- exemestane (25 mg дневно перорално за пет години) трябва да се обсъди като алтернатива на tamoxifen или raloxifene за намаляване на риска за инвазивен, ER-позитивен рак на гърдата при постменопаузални жени. Медикаментът не трябва да се прилага за намаляване на риска за заболяването при пременопаузални жени.

- tamoxifen и raloxifene имат най-благоприятен профил полза/риск при жени с най-висок риск за развитие на рак на гърдата

- Профилактивното приложение на други SERMs (различни от tamoxifen и raloxifene) или на други ароматазни инхибитори (освен exemestane) за намаляване на риска за рак на гърдата не се препоръчва освен в клинични проучвания

- Лекарите трябва да обсъждат възможностите за химиопревенция на рака на гърдата при пациентки с повишен риск за развитие на заболяването. При избора на конкретен медикамент трябва да се има предвид съотношението полза/риск. (ИТ)

Използван източник:

1. Visvanathan K., Hurley P., Bantug E. et al. Use of pharmacologic interventions for breast cancer risk reduction: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline http://jco.ascopubs.org/content/31/23/2942.full.pdf+html