Lenalidomide подобрява преживяемостта при мултиплен миелом01/09/2013

Използването на терапевтични режими, включващи lenalidomide, е асоциирано с подобряване на преживяемостта без прогресия на заболяването при болните с новодиагностициран мултиплен миелом, които не са показани за костномозъчна трансплантация, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Lenalidomide притежава тумороцидна и имуномодулаторна активност при мултиплен миелом (ММ). В настоящото двойно-сляпо, мултицентърно, плацебо-контролирано проучване са сравнени два терапевтични режима - индукционно лечение с melphalan-prednisone-lenalidomide, последвано от поддържаща терапия с lenalidomide (MPR-R) с melphalan-prednisone-lenalidomide (MPR) или melphalan-prednisone (MP), последвани от плацебо при пациенти на възраст >/=65 години с новодиагностициран ММ.

Болните, преценени като неподходящи за костно-мозъчна трансплантация, са рандомизирани на режим MPR-R - девет четириседмични курса с MPR, последвани от поддържаща терапия с lenalidomide (n=152); на MPR (n=153) или на MP (n=154) без поддържаща терапия. Първичният показател за ефективност е преживяемостта без прогресия на заболяването за среден период на проследяване от 30 месеца.

Средната преживяемост без прогресия на болестта е била сигнификантно по-голяма при лекуваните с MPR-R - 31 месеца, отколкото получавалите MPR - 14 месеца (HR 0.49, p<0.001) или на MP - 13 месеца (HR 0.40, p<0.001). Честотата на постигнат терапевтичен успех е била по-висока при пациентите на терапия с MPR-R и MPR (съответно 77 и 68%), спрямо 50% за МP.

Предимството на стратегията MPR-R за подобряване на преживяемостта без прогресия на болестта е регистрирано при болните на възраст между 65 и 75 години, но не и при тези >75 години - анализът, проведен след приключването на индукционната терапия, показва понижение с 66% на степента на прогресия на миелома при режим MPR-R (HR за сравнението с MPR 0.34, р<0.001), което е зависимо от възрастта.

Най-често срещаните нежелании събития по време на индукционната терапия са били хематологични - тежка неутропения е възникнала съответно при 35, 32 и 8% oт участниците в групите на MPR-R, MPR и MP. Честотата на вторичните тумори, установени на третата година след началото на лечението, е била респективно 7% за MPR-R, 7% за MPR и 3% за MP. (ЗВ)

Използван източник:

1. Palumbo A., Hajek R., Delforge M. et al. Continuous lenalidomide treatment for newly diagnosed multiple myeloma. N Engl J Med 2012; 366:1759-1769 www.nejm.org