Генетично насочена фракционирана терапия на онкологичните заболявания01/09/2013

Индивидуализираното лечение, съответстващо на молекулния профил на тумора, е нова надежда за пациентите с онкологични заболявания. Това е възможно чрез изследването на генетичните и молекулярните промени, които са уникални за всеки отделен малигном и провеждането на генетично насочена фракционирана терапия (1).

Настоящият подход при тези болни се базира на агресивни режими на конвенционална химиотерапия, които са стандартни и не са адаптирани за индивидуалния пациент. Резултатът е липса на ефективност на лечението при около 75% от случаите.

По време на прогресията на туморното заболяване често настъпват множествени промени в генома, които могат до доведат до резистентност към терапията. Чрез идентифициране на тези мутации и чрез анализиране на генната експресия на първичните карциноми би могъл да се предскаже отговорът към химио- или лъчетерапията.

Благодарение на напредъка на фармакогенетичните изследвания през последните години химиотерапията би могла да стане целенасочена - чрез генетични изследвания се идентифицират гените, определящи терапевтичния отговор към даден медикамент.

Установяването на генетичните индикатори помага на лекарите при избора на медикамент или на комбинация от медикаменти, които осигуряват оптимален резултат от лечението при намалена честота на страничните ефекти при всеки пациент.

Генетично обусловените различия в характеристиките на метаболизиращите медикаментите ензими, транспортерите, рецепторите и други фактори са отговорни за значителни различия в отговора към терапията, а оттам - и в клиничния изход.

Един и същи медикамент, приложен в една и съща доза, може да бъде токсичен за пациент с бавен лекарствен метаболизъм или пък неефективен при болен с бърз лекарствен метаболизъм. Позитивен ефект може да се очаква само при хората, чийто метаболизъм е близък до средните нива на популацията, за която е разработен терапевтичният протокол.

Фракционираната химиотерапия е подход, при който общата доза на химиотерапевтиците се разделя на по-малки дози, приложени за по-дълъг период от време. Това прави лечението по-добре поносимо от пациентите, които не са изложени на токсичните ефекти на големите дози, а туморните клетки са подложени по-дълго време на действието на токсични за тях лекарствени средства.

Генетично насочената фракционирана химиотерапия (genetically targeted fractioned chemotherapy - GTF) е нов терапевтичен метод, при който лечението е съобразено със специфичните генетични особености на дадения тумор. По този начин се осигурява по-висока ефективност на химиотерапията при понижена честота на увреждане на здравите клетки. (ЗВ)

Използван източник:

1. www.envita.com/cancer/finally-chemotherapy-game-changer-for-stage-cancer