Ротавирусната ваксинация на децата осигурява протекция и на възрастните01/07/2013

Ротавирусната ваксинация при децата понижава с около 50% честотата на изолиране на rotavirus от фекалните проби на възрастни по време на пиковия за инфекцията сезон през зимните месеци, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Infectious Disease (1).

Ротавирусната ваксина е жива, атенюирана ваксина за перорално приложение при кърмачетата. Преди нейното въвeждане ротавирусите са били отговорни за повече от 400 000 случая на летален изход в света всяка година.

Инфекциите с rotavirus не се срещат само при децата - смята се, че 3 до 18% oт случаите на диария при възрастните са асоциирани с тези вируси. Осигуряването на ефективна протекция срещу ротавирусен гастроентерит при децата чрез приложението на ваксина е добре известно, но данните за индиректния протективен ефект на имунизацията при възрастните са ограничени. Целта на изследователите е да оценят този ефект.

Изследвана е честотата на изолиране на rotavirus чрез Rotaclone ензимен имунологичен метод от фекални проби на възрастни, явили се на преглед в Northwestern Memorial Hospital в Чикаго.

Участниците в изпитването са пациенти на възраст =/>18 години, потърсили лекарска помощ по повод на диария. Фекалните проби са взети проспективно. Първичният показател за ефективност е сравнение на честотата на разпространение на ротавирусите в преваксинационната (2006-2007) и в постваксинационната (2008-2010) за децата ера.

Изследователите са се фокусирали върху разпространението на вирусите по време на пиковия за инфекциите сезон - от февруари до май. Проследен е и генотипът на ротавирусите по време на двата периода на проучването.

Oт 4725 фекални проби, 3530 са запазени за изследване с ензимен имунологичен метод, откриващ rotavirus. Честотата на изолиране на вируса при възрастните се е понижила близо наполовина - от 4.35% през 2006-2007 до 2.24% през 2008-2010 (относително понижение от 48.4%; р=0.0007). Това намаление е било сходно както при амбулаторно лекуваните, така и при хоспитализираните пациенти.

Асоциираните с ротавирусна инфекция хоспитализации при възрастните са били редки и честотата им не показва сигнификантни различия след въвеждането на ваксината.

За разлика от ротавирусите, честота на изолиране на бактерии от фекалните проби не се е променила с времето. G- и P-типовете на ротавируса са идентифицирани при 71% oт позитивните проби. Генотип G2P[4] е бил най-често срещан (24%), последван от G1P[8] (22%). Преобладаващият генотип на ротавирусите се е променял всяка година.

Коинфекциите при фекалните проби, позитивни за rotavirus, са били много редки.

Повече от 30% от възрастните, при които е изолиран rotavirus, са били имунокомпрометирани.

Ваксинирането на децата с ротавирусна ваксина е свързано с индиректна протекция и на неимунизираните възрастни поради намалена трансмисия на ротавирусите, е изводът на авторите.

Косвената полза от ротавирусната ваксинация е създаването на популационен имунитет.

Rotarix е жива ваксина, съдържаща човешки атенюиран моновалентен ротавирусен щам. Тя се прилага с еднодозов предварително напълнен апликатор за перорално приложение (перорална суспензия). Ваксината е показана за активна имунизация на деца на възраст от 6 до 24 седмици за профилактика на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция.

Курсът на ваксинация се състои от две дози. Първата доза може да се приложи след навършване на шестседмична възраст. Между дозите трябва да има не по-малко от 4 седмици. За предпочитане е курсът на ваксинация (двудозова схема) да бъде проведен преди навършване на 16 седмици, но задължително трябва да бъде завършен до 24-седмична възраст.

Rotarix е с доказана ефикасност срещу гастроентерит, причинен от ротавирус от най-честите генотипове G1P, G2P, G3P, G4P и G9P. В допълнение е доказана ефикасността срещу нечести ротавирусни генотипове G8P (тежък гастроентерит) и G12P (всякакъв гастроентерит).

Според указанията на Европейското дружество по детски инфекциозни заболявания (ESPID) и Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN) за контрол на ротавирусните гастроентерити на територията на европейския континент е препоръчително:

- всички здрави деца да бъдат ваксинирани срещу ротавирусни гастроентерити

- ротавирусната ваксина да бъде включена в имунизационната програма на всяка страна в Европа - тя може да се прилага съвместно или отделно от другите инактивирани ваксини, включени в националните имунизационни календари. (ЗВ)

Използван източник:

1. Anderson E., Shippee1 D., Weinrobe1 M. et al. Indirect protection of adults from rotavirus by pediatric rotavirus vaccination. Clin Infect Dis. 2013 doi: 10.1093/cid/cis1010 http://cid.oxfordjournals.org