Предимствата на rivaroxaban се запазват независимо от наличието на СН или предшестващ прием на друг антикоагулант01/07/2013

Два нови поданализа на проучването ROCKET AF*, публикувани в списанията Circulation (1) и Annals of Internal Medicine (2), показаха, че rivaroxaban е не по-малко ефективен от warfarin за профилактика на инсулт и системен емболизъм при пациенти с не-клапно предсърдно мъждене (ПМ) в две определени групи:

- болни със сърдечна недостатъчност (СН)

- когато антикоагулантната терапия с rivaroxaban заменя предшестващо лечение с антагонист на витамин К

В първия поданализ са проследени 9033 пациенти с анамнеза за СН или фракция на изтласкване (ФИ) <40% от общо 14 264 участници в ROCKET AF, рандомизирани на rivaroxaban или на warfarin (1).

В тази група болни първичната крайна цел за ефикасност в проучването (комбинацията от инсулт и системем емболизъм) не се различава в двете терапевтични рамена - rivaroxaban изпълнява non-inferiority критериите (изпитваният медикамент е поне толкова ефективен, колкото контролния) спрямо warfarin.

При пациентите със СН, честотата на хеморагичен инсулт, на фона на лечение с ривароксабан, е намалена в сравнение с тази при прием на варфарин (0.16 спрямо 0.43 инциденти на всеки 100 случая в рамките на една година; съотношение на риска - HR 0.38 при 95% доверителен интервал 0.19-0.76). При липса на СН подобно предимство за rivaroxaban не се наблюдава.

Известен е фактът, че наличието на СН намалява времето на задържане в терапевтични граници на антикоагулацията при приложение на антагонисти на витамин К. Затова възможността за ефективна профилактика на инсулт и системна емболия с помощта на медикамент с предсказуем фармакокинетичен профил и без необходимост от мониториране на антикоагулантния ефект (какъвто е rivaroxaban) в тази група е от особено значение.

Вторият поданализ на ROCKET AF показва, че честотата на инсулт и системна емболия не се различава на фона на терапия с rivaroxaban или warfarin както в групата на антагонист на витамин К поне шест седмици преди рандомизацията в проучването (55.4% от участниците), така и при тези, които за първи път получават антикоагулантна терапия в ROCKET AF (2).

Честотата на кървене е малко по-висока в групата с rivaroxaban през първата седмица от лечението. След 30-ия ден, обаче, ситуацията се променя: болните на rivaroxaban, които преди проучването не са приемали антикоагулант, показват намален риск за кървене спрямо тези на warfarin, докато в групата с предварителна антикоагулация честотата на кървене между двете терапевтични рамена не се различава.

Този анализ доказва, че преминаването от антагонист на витамин К към rivaroxaban осигурява еднаква ефективност на тромбемболичната профилактика и сходна безопасност по отношение на кървене в сравнение с продължаване на терапията с антагонист на витамин К.

Какви са предимствата на този подход?

- избягване на множествените взаимодействия с други медикаменти и храни, характерни за антагонистите на витамин К

- по-лесно мониториране

- избягване на значителното време, в което антикоагулацията е извън таргетните терапевтични нива

- по-голямо удобство както за лекуващия лекар, така и за пациента, което неминуемо се отразява върху качеството на живот. (ЯС)

* ROCKET AF - Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation

В уеб страницита на изданията ни (www.spisaniemd.bg) има още 15 статии за ривароксабан

Използвани източници:

1. van Diepen S., Hellkamp A., Patel M. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with heart failure and nonvalvular atrial fibrillation: Insights from ROCKET AF. Circ Heart Fail. 2013 http://circheartfailure.ahajournals.org/content/early/2013/05/29/CIRCHEARTFAILURE.113.000212.abstract?sid=6248b496-17b8-4672-89bd-1ca33982b186

2. Mahaffey K., Wojdyla D., Hankey G. et al. Clinical outcomes with rivaroxaban in patients transitioned from vitamin K antagonist therapy: a subgroup analysis of a global randomized trial. Ann Intern Med 2013; 158 http://annals.org/article.aspx?articleid=1696643