Не-моторните симптоми са чести в ранен стадий на болестта на Parkinson01/07/2013

Не-моторните симптоми са чести при пациенти в ранен стадий на болестта на Parkinson, което отразява мултиорганното засягане, характерно за това заболяване и трябва да се взема под внимание при диагностицирането му, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Neurology (1).

Не-моторната симптоматика като хиперсаливация, констипация, хипоосмия и императивни позиви за уриниране се установява в разгърнатия стадий на болестта. Честотата й в ранните стадии на заболяването не бе известна до момента, като това бе и цел на настоящото проучване.

Включени са 159 пациенти с новодиагностицирана болест на Parkinson и 99 здрави контроли на съответната възраст. Наличието на не-моторни симптоми е установено с помощта на специален въпросник - Non-motor Symptom Questionnaire.

В допълнение, авторите са изследвали двигателните нарушения (Movement Disorders Society-revised Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), тежестта на заболяването (Hoehn and Yahr staging), наличието на депресия (Geriatric Depression Scale) и глобалната когнитивна функция (Mini-Mental State Examination и Montreal Cognitive Assessment).

Анализът на резултатите показва, че пациентите с болест на Parkinson имат три пъти по-висока честота на не-моторни симптоми, съпоставени с контролите (средно, 8.4 спрямо 2.8). Болните с по-изявени двигателни нарушения, както и тези с постурална нестабилност и нарушения в походка, имат по-често и не-моторни симптоми.

Изследователите считат, че не-моторната симптоматика е характерна още за ранните стадии на болестта на Parkinson, но много често се пропуска и се установява сравнително късно, едва при поява на двигателните нарушения.

На настоящия етап диагностицирането на заболяването се основава на моторната симптоматика, като водеща е брадикинезията. Диагностичните критерии включват също ригидност, постурална нестабилност, нарушения в походка, тремор, падания.

Вторични диагностични критерии са едностранното засягане, прогресивния ход на заболяването и повлияването на симптомите след започване на адекватно лечение.

Авторите предлагат не-моторната симптоматика също да бъде включена към допълнителните диагностични критерии, като считат, че тази стъпка ще доведе до по-висока честота на ранно диагностицираните случаи и до своевременно започване на лечение, респективно до по-малко инвалидизация и до запазване на качеството на живот на пациентите. (КД)

Използван източник:

1. Khoo T., Yarnall A., Duncan G. et al. The spectrum of nonmotor symptoms in early Parkinson disease.

Neurology 2013; 80: 276-281 www.neurology.org