Esmya – ефективно повлияване на симптомите при миома на матката01/07/2013

Миомите на матката са най-честите доброкачествени солидни тумори на женската полова система, които засягат 20-25% от жените в репродуктивна възраст. В Европейския съюз годишно се извършват около 300 000 оперативни интервенции по повод на заболяването, от които 230 000 хистеректомии. Най-честите симптоми са менорагия и желязо-дефицитна анемия, които могат да доведат до хронична умора.

По-голямата част от пациентките се нуждаят от терапия, която се определя от възрастта и необходимостта от запазване на фертилитета чрез избягване на хистеректомия.

Вариантите за оперативно и интервенционално лечение са: миомектомия (лапароскопска, чрез лапаротомия или хистероскопия); емболизация на a. uterina; интервенции под рентгенологичен контрол.

Медикаментозната терапия за миома на матката

Агонистите на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) могат да се прилагат предоперативно за индуциране на изкуствена менопауза, която води до обратима редукция на обема на миомния възел и спомага за корекция на анемията.

Тази група медикаменти имат неблагоприятни странични ефекти (топли вълни и загуба на костна минерална плътност), което лимитира във времето тяхното приложение.

Ролята на прогестерона в стимулиране на растежа на миомите доведе до интерес в насока модулиране на неговия ефект. Резултатите от малки пилотни проучвания с модулатори на прогестероновите рецептори (asoprisnil, mifepristone, telapristone и ulipristat acetate) показаха потенциалните им ефекти за симптоматично лечение на миомите на матката.

Esmya* (ulipristal acetate) e първи представител на пероралните селективни модулатори на прогестероновите рецептори (SPRM), който действа в ендометриалната и миометралната тъкан, и инхибира овулацията.

Медикаментът има директен ефект върху миомните възли като намалява техния размер чрез инхибиране на клетъчната пролиферация и индуциране на апоптоза. Той се свързва и с глюкокортикоидния рецептор, но няма клинично значим афинитет към естрогенните, андрогенните и минералкортикоидните рецептори.

Ефективността и безопасността на ulipristal acetate е доказана във фаза 3 клиничните проучвания PEARL I и PEARL II при общо 498 пациенти:

- PEARL I е рандомизирано, паралелно-групово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване, резултатите от което показаха, че епизодите на маточно кървене са се повлияли при 91% от жените на терапия с ulipristal acetate 5 mg и в 92% - при ulipristal acetate 10 mg, срещу 19% в контролната плацебо група (1). Честотата на аменорея е била съответно 73, 82 и 6%, като при повечето пациентки тя е настъпила в рамките на 10 дни от началото на терапията.

Отчетена е сигнификантна промяна в общия обем на миомата - съответно -21, -12 и +3%, и при двете дози на медикамента и плацебо. В сравнение с плацебо, ulipristal acetate е довел до намаление на болковия синдром. Той е индуцирал доброкачествени хистологични промени, които са регресирали до шестия месец след преустановяване на лечението.

Неблагоприятните странични ефекти не се е различавала съществено между трите групи, като най-чести при ulipristal acetate са били главоболие и болезненост в гърдите.

- PEARL II e двойно-сляпо, фаза 3 изпитване, което сравнява ulipristal acetate с инжекционен GnRH (leuprolide acetate) (2). Резултатите показват контрол на маточното кървене при 90% (в групата с ulipristal acetate 5 mg), 98% (в групата с ulipristal acetate 10 mg) и 89% (в групата с leuprolide acetate).

Контролът на по-значимите епизоди на кървене е постигнат сигнификантно по-бързо в групите с ulipristal acetate, отколкото при leuprolide acetate. Средното време до настъпване на аменорея е било седем дни (в групата с ulipristal acetate 5 mg), пет дни (с ulipristal acetate 10 mg) и 21 дни (с leuprolide acetate).

И в трите групи е отчетено намаление при трите най-големи миомни възли, съответно с 36, 42 и 53%. При пациентките, които не са били подложени на хистеректомия или миомектомия, ulipristal acetate е имал по-продължителен ефект за намаляване на обема на миомните възли за шестмесечния период след преустановяване на терапията, в сравнение с leuprolide acetate.

Умерени или остри пристъпи на топли вълни са регистрирани съответно при 11 и 10% (в групите с ulpristal acetate) и при 40% (при leuprolide acetate). При жените, лекувани с ulpristal acetate, е регистрирана по-ниска честота на нежелани странични ефекти, довели до преустановяване на приема на медикамента, отколкото при получавалите GnRH.

На основата на резултатите от PEARL I и PEARL II, през 2012 Европейската комисия разреши за употреба Esmya (ulipristal acetate) 5 mg за предоперативно лечение на умерени до тежки симптоми на маточни фиброзни тумори при възрастни жени в репродуктивна възраст (3). (ИТ)

* Esmya (ulipristal acetate) на Gedeon Richter е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Esmya: ново лечение на фибромиоми на матката преди хирургична намеса. МД, юни 2012, бр. 4 www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Donnez J., Bouchard P., Zakharenko N. et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery N Engl J Med 2012; 366: 409-420 www.nejm.org

2. Donnez J., Tomaszewski J., Vazquez F. et al, for the PEARL II Study Group. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids N Engl J Med 2012: 366: 421-32

3. EMA Esmya (ulipristal acetate) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002041/WC500124089.pdf