Високочувствителният тропонин има роля във вторичната профилактика01/05/2013

Високочувствителният тропонин Т (hs-TnT), оценен при амбулаторни пациенти със стабилна ангина пекторис (САП), е независим предсказващ фактор за настъпване на значими нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ)*, показаха резултатите от проучването Heart and Soul, публикувани в Journal of the American Medical Association: Internal Medicine (1).

Изпитването е проспективно и в него са обхванати 984 участници за периода 2000-2002. Всички те са с установена диагноза САП. Изходно са измервани серумните концентрации на hs-TnT и е проведена стрес ехокардиография с физическо обременяване. Средният период на проследяване е 8.2 години.

Високочувствителни методи на анализ установяват, че изходно 81% от болните имат доловими плазмени нива на hs-TnT (>5 pg/ml), докато стандартният метод на изследване на тропонин Т доказва наличието на този протеин при едва 6% от изследваната популация.

По-високите нива на hs-TnT се свързват с по-висока честота на индуцируема миокардна исхемия, по-лоша систолна функция на ЛК, с диастолна дисфункция и с намален физически капацитет.

Стойностите на hs-TnT показват връзка с общата честота на МАСЕ по време на проследяването - всяко удвояване на hs-TnT повишава риска за настъпване на МАСЕ с 37%. Подобна положителна връзка се открива и между изходните нива на hs-TnT и честотата на миокарден инфаркт, хоспитализации по сърдечносъдови причини и сърдечносъдова смъртност.

Установената зависимост се запазва и след отчитане на влиянието на други достъпни маркери на повишен сърдечносъдов риск. Това означава, че измерването на hs-TnT ни дава възможност за допълнително стратифициране на риска за МАСЕ при пациентите със САП. Дали, обаче, това измерване трябва да се провежда рутинно, е отделен въпрос. Не е ясно също дали допълнителната информация би променила по някакъв начин поведението при тази група болни. (ЯС)

* МАСЕ - major adverse cardiac events

Използван източник:

1. Beatty A., Ku I., Christensen R. et al. High-sensitivity cardiac troponin T levels and secondary events in outpatients with coronary heart disease from the Heart and Soul study. JAMA Intern Med, 2013; DOI:10.1001/jamainternmed.2013.116 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1675885