Нови данни за HPV ваксините в Европа01/05/2013

След въвеждането им в клиничната практика през 2008, профилактичните ваксини срещу персистираща инфекция, преканцерозни и канцерозни лезии на маточната шийка с човешки папиломен вирус (HPV) типове 16 и 18 са включени за рутинно приложение в 19 (от 29) страни на Европейския съюз (ЕС), a в останалите 10 са в процес на включване в имунизационните календари. Въпреки този напредък, процентът на покритие сред момичета и млади жени все още е нисък, са изводите от годишния доклад на European Center for Disease Control and Prevention (1).

България е една от малкото страни от ЕС, които не са били в състояние да предоставят текущи данни за HPV имунизациите, въпреки широко провежданите кампании за профилактика и скрининг на цервикалния карцином...

1. Нови данни за профила на ефикасност и безопасност на бивалентната HPV 16/18 ваксина*. Резултатите от две допълнителни проучвания от клиничната програма PATRICIA бяха публикувани през 2012 (2, 3).

В едното от тях (А) са проследени ефектите на ваксината върху специфични крайни резултати, а в другото (В) е оценена степента на кръстосана протекция срещу неваксинални HPV щамове:

А. Анализ на Lehtinen и сътр. доказа ефикасност на бивалентната ваксина за протекция на цервикални преканцерозни лезии CIN3+, причинени от HPV 16/18, съответно:

- 100% в цялата ваксинирана кохорта (TVC) участнички без съществуваща инфекция с HPV (серонегативни за HPV 16/18 и негативни за DNA на 14 онкогенни HPV типa - подгрупа на TCV, TCV naive)

- 45.7% в TCV (total vaccinated сohort - цялата кохорта пациентки, които са получили =/>1 доза от ваксината) (2).

Ефективността на двувалентната ваксина срещу всички CIN3+, независимо от вида на причинителя, е:

- 93.2% в цялата ваксинирана кохорта без налична HPV инфекция (TCV naive)

- 45.6% в цялата ваксинирана кохорта (TCV)

Ефикасността на ваксината срещу всички CIN3+, свързани с HPV 16/18, е:

- над 90% в цялата кохорта ваксинирани без съществуваща инфекция с човешки палиломен вирус (TCV naive)

- най-висока при момичетата на възраст 15-17 години в цялата ваксинирана кохорта (TCV), като намалява прогресивно във възрастовите групи 18-20 и 21-25 години

Ефикасността на ваксината срещу аденокарцином in situ (AIS) e съответно 100% (при TCV naive) и 76.9% (при TCV).

Честотата на сериозните нежелани ефекти е 9.0% при имунизираните спрямо 8.9% в контролната група на плацебо, като само 0.1% от всичките тези събития са били свързани с приложението на ваксината.

Изводите на авторите на този анализ са, че бивалентната ваксина има отличен профил на ефективност срещу CIN3+ и AIS, независимо от HPV DNA на лезиите. Масовото ваксиниране с тази ваксина на момичета в ранна пубертетна възраст може да намали чувствително честотата на цервикалния карцином на популационно ниво (2).

В. Проучване на Wheeler и сътр. установи 46.8% ефикасност на ваксината срещу CIN2+ (със или без ко-инфекция с HPV 16/18) срещу невключени във ваксината щамове (31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) в кохортата ваксинирани съгласно протокола участнички (according-to-protocol, ATP - серонегативни и DNA-негативни преди имунизирането), 56.2% в цялата ваксинирана кохорта без налична HPV инфекция (TCV-naive) и 34.2% в цялата ваксинирана кохорта (TCV) (3). Съответните данни по отношение на CIN3+ във всяка една от трите кохорти са: 73.8, 91.4 и 47.5%.

Крайният анализ на резултатите показва, че HPV 16/18 ваксината осигурява ефективна кръстосана протекция срещу четири онкогенни типове (HPV 33, HPV 31, HPV 45 и HPV 51) при различни групи участнички, които са представителки на различни групи жени в общата популация.

Наличните резултати от клинични проучвания след 2009 доказват високата дългосрочна ефикасност и безопасност на бивалентната ваксина при млади жени (за период от 7.3 години проследяване).

2. Икономическа ефективност. Освен по отношение на ефикасност и безопасност, HPV ваксините се проучват и за икономическа ефективност. Икономическата оценка определя цената, която трябва да плати обществото за една коригирана според качеството на живот година.

Икономическите анализи не могат да се уеднаквят, поради различна цена и степен на реимбурсиране от различните здравни системи. Затова всяка страна трябва да проведе собствен анализ за избора на оптимална стратегия за превенция на цервикалния карцином. Наличните фармако-икономически анализи сочат, че приложението на HPV ваксини при подрастващи има благоприятен профил цена/ефективност.

3. Мониториране на ефектите на HPV ваксините. Следлицензионните оценки на HPV ваксините трябва да установят степента на обхващане на съответната популация, дългосрочната ефикасност, интегрирането в имунизационните календари, програми за скрининг за цервикален карцином и безопасността им.

От особено значение е координацията между мониторирането на приложението на ваксините и програмите за контрол на злокачествени заболявания, което дава реална представа за ефектите им. Мониторането може да се осъществи чрез проучвания с подходящ дизайн, включващи като крайни показатели наличието на преканцерозни лезии или причинени от HPV други заболявания.

Извършването на фаза 4 клинични проучвания дава представа за влиянието на HPV ваксините върху общественото здраве и по-специално върху честотата на свързаните с HPV злокачествени заболявания и смърт. Постоянното мониториране се осъществява чрез системна регистрация в съответна база-данни.

Ракът на маточната шийка (РМШ) е второто по честота злокачествено заболяване (след карцинома на гърдата), което засяга жените в Европейския съюз (ЕС) на възраст до 44 години. Годишно в ЕС се регистрират около 33 000 нови случая на РМШ (73% от които са причинени от HPV 16 и 18), като в същото време той причинява смъртта на 15 000 жени. (ИТ)

* Cervarix на GSK (http://us.gsk.com/products/assets/us_cervarix.pdf) е регистрирана в България (www.bda.bg)

В уеб страницата на списание МД www.spisaniemd.bg има повече от 30 статии по темата за HPV ваксините и за цервикалния карцином

Използвани източници:

1. Introduction of HPV vaccines in European Union countries - an update www.ecdc.europa.eu

2. Lehtinen M., Paavonen J., Wheeler C. et al. HPV PATRICIA Study Group. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol 2012 (1): 89-99 www.thelancet.com

3. Wheeler C., Castellsague X., Garland S. et al.PATRICIA Study Group. Crossprotective efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by nonvaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol 2012 (1): 100-110

4. Esposito S., Birlutiu V., Jarcuska P. et al. Immunogenicity and safety of human papillomavirus-16/18 AS04-adjuvanted vaccine administered according to an alternative dosing schedule compared with the standard dosing schedule in healthy women aged 15 to 25 years: Results from a randomized study. Pediatr Infect Dis J 2011 (3): e49-55 http://journals.lww.com/pidj/pages/default.aspx

5. Zimmerman R., Nowalk M., Lin C. et al. Randomized trial of an alternate human papillomavirus vaccine administration schedule in college-aged women. J Womens Health 2010 (8): 1441-1447 www.liebertpub.com/JWH