Лекарствена безопасност01/05/2013

Европейската лекарствена агенция започна преглед за оценка на безопасността на няколко групи медикаменти:

1. Diane 35 и други лекарствени продукти със същия състав за лечение на акне. Лекарствената агенция на Франция (ANSM) съобщи, че планира временно да прекрати разрешенията за употреба на Diane 35 (cyproterone acetate/ethinylestradiol 2/35 mcg), както и на други лекарства със същия състав, показани за лечение на акне. Тези лекарствени продукти са разрешени за употреба от години в много страни от Европейския съюз.

Според френския регулаторен орган, прилагането на Diane 35 и другите лекарства със същия състав носи риск за тромбемболизъм (това е известен от много години факт), докато ефикасността за лечение на акне е умерена. В допълнение се отбелязва, че тези продукти се използват широко извън одобрените индикации като контрацептиви.

Комитетът за оценка на риска (PRAC) към ЕМА ще оцени всички доказателства за ползите и рисковете от тези лекарствени продукти и ще даде препоръки за промяна в лекарствените им инструкции, или временното/постоянното им изтегляне от продажби. Междувременно жените, които приемат Diane 35 (или някой друг продукт със същия състав) за лечение на акне не трябва да преустановяват приема му.

В България най-често се предписват следните лекарствени средства, съдържащи cyproterone acetate/ethinylestradiol 2/35 mcg:

- Diane 35 (Bayer) се прилага за лечение на андрогенно зависими заболявания при жени, като акне - по-специално силно изразените му форми, придружени с образуване на папули и пустули (acne papulopustulosa) или на нодули и кисти (acne nodulocystica), андрогенна алопеция и леки форми на хирзутизъм. Diane 35 също така осигурява перорална контрацепция при пациенти с гореспоменатите състояния.

- Chloe (Zentiva) се използва за терапия на андрогенно зависими заболявания при жени, като акне (особено на тежки форми като acne papulopustulosa, acne nodulocystica), андрогенна алопеция и леки форми на хирзутизъм. Въпреки, че действа също и като перорален контрацептив, Chloe трябва да се прилага при жени, които се нуждаят от лечение на описаните андрогенно зависими състояния, а не само с цел контрацепция.

2. Рекомбинантни антихемофилни фактори от второ поколение за лечение на хемофилия А. ЕМА започна преглед, за да определи дали ползите от Kogenate (Bayer) и Helixate NexGen (CSL Behring) продължават да надвишава рисковете. Тези две лекарства съдържат рекомбинантен фактор на кръвосъсирването VIII (rFVIII, octocog alfa), който липсва при пациенти с хемофилия А (www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Kogenate_Bayer_Helixate_NexGen_20/Procedure_started/WC500139776.pdf).

Обзорът на регулаторния орган е в резултат на публикувани резултати от проучване при 574 нелекувани деца с хемофилия А с различни продукти, съдържащи фактор VIII, според който при една трета са се образували антитела (инхибитори на фактор VIII) срещу използвания коагулацонен фактор. Това води до намаляване на ефекта и увеличава риска от кървене.

Децата, лекувани с второ поколение продукти като Kogenate и Helixate NexGen, произвеждат по-често инхибиторни антитела, отколкото лекуваните с трето поколение рекомбинантни антихемофилни фактори (като Advate на Baxter Healthcare), които са високо пречистени концентрати на FVIII и не съдържат никакви допълнителни плазмени човешки протеини.

Kogenate Bayer и Helixate NexGen са разрешени за употреба по централизирана процедура във всички държави на ЕС, включително България. До завършване на арбитражната процедура, медицинските специалисти трябва да се ръководят в своите решения от одобрената до момента информация за лекарствените продукти, като стриктно отчитат индивидуалните рискове на пациентите.

3. Лекарствени продукти, съдържащи flupirtine. ЕМА започна преглед на медикаментите, съдържащи flupirtine, поради опасения за чернодробна токсичност, свързана с употребата им за лечение на остра и хронична болка.

Прегледът беше предизвикан от немската агенция по лекарствата след увеличаване на съобщенията за чернодробни проблеми, свързани с употребата на медикамента. Сред тях са случаи, вариращи от безсимптомно повишаване на нивата на чернодробните ензими до чернодробна недостатъчност.

В немската база данни има 330 съобщения за чернодробни нарушения, свързани с flupirtin, 15 от които са довели до фатален край или до чернодробна трансплантация. В допълнение, немската агенция по лекарствата счита, че няма доказателства за ефикасност при продължително лечение на болка с тези медикаменти.

До завършване на арбитражната процедура, медицинските специалисти трябва да се ръководят в своите решения от одобрената до момента информация за лекарствените продукти, като стриктно отчитат индивидуалните рискове на пациентите.

4. Лекарствени продукти, съдържащи domperidone. ЕМА започна преглед на лекарствените продукти, съдържащи domperiodone, използван при състояния, свързани с гадене, повръщане, стомашен дискомфорт и чувство за препълненост.

Прегледът е иницииран от белгийската регулаторна агенция и е свързан със съображения за сърдечносъдова безопасност и по-специално влияние върху електропроводимостта на сърцето, проявена с удължаване на QT интервала в електрокардиограмата и сърдечни аритмии.

През 2011 година, ЕК препоръча актуализиране на продуктовата информация на всички лекарства, съдържащи domperidone, включваща тези нежелани ефекти, както и предупреждения за повишено внимание при пациенти със сърдечни заболявания (сърдечна недостатъчност, анамнеза за сърдечен инфаркт, стенокардия и ритъмни нарушения).

До завършване на арбитражната процедура медицинските специалисти трябва да се ръководят в своите решения от одобрената до момента информация за лекарствените продукти, като стриктно отчитат индивидуалните рискове на пациентите.

В България, разрешените за употреба медикаменти, които съдържат domperidone, са Motilium (Motillium) 10 mg и Costi 10 mg (на Janssen Pharmaceuticals, собственост на Johnson and Johnson).

5. Лекарствени продукти, съдържащи nicotinic acid и сродни на нея вещества. CHMP на EMA препоръча преустановяването на продажбите на Tredaptive, Pelzont и Trevaclyn (nicotinic acid/laropiprant), прилагани за лечение на дислипидемия.

Решението на регулаторния орган е базирано на публикувани в края на миналата година резултати от голямото и дългосрочно проучване HPS2-THRIVE (25 673 пациенти), проследени за среден период от 3.9 години, които показаха, че приемът на nicotinic acid/laropiprant плюс статин (simvastatin 40 mg или simvastatin/ezetimibe 40/10 mg) не води до допълнително намаление на риска за значими съдови събития (миокарден инфаркт и инсулт).

Освен това, в групите с nicotinic acid/laropiprant е наблюдаван повишен риск за сериозни нежелани странични ефекти, като кървене (мозъчно и от гастроинтестиналния тракт), миопатия, инфекции и новопоявил се захарен диабет.

В България е регистриран niacin c удължено освобождаване (Niaspan на Merck Serono).

6. Да се ограничи приложението на Osseor/Protelos (strontium ranelate) на Servier препоръча PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) на ЕМА с цел да са намали рискът за нежелани сърдечносъдови събития (7).

Решението е базирано на резултати от рутинно изследване на съотношението полза/риск при 7500 пациенти, при които медикаментът е прилаган за лечение на остеопороза. Данните са показали повишен риск за нежелани сърдечносъдови събития, включително и за миокарден инфаркт, в сравнение с плацебо.

До изготвянето на окончателно становище от CHMP, трябва да се спазват следните указания:

- Osseor трябва да се използва само за лечение на тежка остеопороза при постменопаузални жени с висок риск за фрактури, както и при мъже с тежка остеопороза и повишен риск за фрактури

- Osseor не трябва да се прилага при пациенти с исхемична болест на сърцето, периферно съдово заболяване или мозъчносъдова болест

- Osseor не трябва да се приема от болни с недобре контролирана хипертония

Strontium ranelate бе одобрен в Европа през 2004 година за лечение на остеопороза при постменопаузални жени за намаляване на риска от фрактури на прешлените и бедрената кост. През 2012 година той получи допълнително разрешение да се прилага и при мъже с остеопороза.

7. Преустановяване на продажбите на tetrazepam-съдържащи медикаменти препоръча PRAC на ЕМА, поради случаи на тежки и животозастрашаващи кожни реакции - синдром на Steven-Johnson, токсична епидермална некролиза, erythema multiforme и медикаментозен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS синдром) (8).

Tetrazepam-съдържащите медикаменти са от групата на бензодиазепините, като се прилагат при болезнени мускулни контрактури или мускулни спазми. Заключението на регулаторния орган е, че ползите от тях не надвишават установените рискове.

Използвани източници:

1. European Medicines Agency investigates findings on pancreatic risks with GLP-1-based therapies for type-2 diabetes www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/03/WC500140866.pdf

2. European Medicines Agency updates on Diane 35 and generics used in the treatment of acne www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/01/news_detail_001703.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

3. Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 4-7 March 2013 www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/03/news_detail_001732.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

4. Stakeholder’s submission form Flupirtine www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Flupirtine-containing_medicines/Procedure_started/WC500139761.pdf

5. Review of domperidone started www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Domperidone-containing_medicines/human_referral_prac_000021.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

6. European Medicines Agency confirms recommendation to suspend Tredaptive, Pelzont and Trevaclyn www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/01/WC500137453.pdf

7. PRAC recommends restriction in the use of Protelos/Osseor www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/human/000560/WC500142021.pdf

8. PRAC recommends suspension of tetrazepam-containing medicines www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Tetrazepam_containing_medicinal_products/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500142020.pdf