Avastin – одобрен в ЕС за първа линия терапия на напреднал овариален карцином и при рецидивирал, чувствителен на платина, овариален карцином01/05/2013

Eвропейската комисия (EК) одобри приложението на Avastin* (bevacizumab) в комбинация със стандартна химиотерапия (carboplatin и gemcitabine) за лечение на жени с първи рецидив на чувствителен на платина епителен овариален карцином (1).

Eвропейската комисия (EК) одобри приложението на Avastin (bevacizumab) в комбинация с carboplatin и paclitaxel за първа линия на лечение на възрастни пациентки с напреднал (стадии III B, III C и IV) на Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином (2).

Avastin (bevacizumab), в комбинация с карбоплатин и гемцитабин, е показан за лечение на възрастни пациентки с първи рецидив на епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, чувствителен на лечение с платина, които не са получавали предшестваща терапия с бевацизумаб или други инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) или VEGF рецептор-прицелни агенти.

Овариалният карцином е осмото по честота злокачествено заболяване и седмата по честота причина за смърт при жени в световен мащаб. Годишно се регистрират около 230 000 нови и 140 000 смъртни случаи. Основното лечение на овариалния карцином е оперативно, но за съжаление, повечето пациентки се диагностицират, когато заболяването е напреднало и се нуждаят от допълнителна терапия.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на положителните резултати от четири големи фаза 3 клинични изпитвания (GOG 0218, ICON7, OCEANS и AURELIA), както като първа линия следоперативна терапия, така и при рецидив.

Обобщените резултати показаха, че bevacizumab, в комбинация с химиотерапия, удължава значимо периода без прогресия на заболяването, в сравнение със самостоятелното приложение на химиотерапия.

Монотерапията с bevacizumab e ефективна в лечението на епителния овариален карцином, като според резултати от фаза 2 клинични изпитвания, честотата на отговор е 16-21% (3).

Проучване на Gynecologic Oncology Group (GOG), публикувано в края на 2011 година, доказа, че включването на bevacizumab по време на и до 10 месеца след химиотерапия с карбоплатин и паклитаксел удължава с четири месеца периода без прогресия на заболяването при пациентки с напреднал епителен овариален карцином (4).

Това фаза 3 изпитване е двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 1873 болни с новодиагностицирно заболяване в стадий III и IV, които са били разделени в три групи: paclitaxel/carboplatin в стандартни дозировки, прилагани на цикли по схема; paclitaxel/carboplatin плюс плацебо; paclitaxel/carboplatin плюс bevacizumab 15 mg/kg.

Другото фаза 3 проучване International Collaboration on Ovarian Neoplasm (ICON7), публикувано също в края на 2011, доказа, че приложението на bevacizumab удължава периода без прогресия на заболяването при жени с овариален карцином и подобрява преживяемостта при пациентките с най-голям риск за прогресия на заболяването (5).

В анализа са включени 1528 жени на средна възраст 57 години с овариален карцином (90% епителен, 69% с лоша хистологична диагноза и 9% с ранен стадий на високорисково заболяване, 30% с висок риск за прогресия и 70% със стадий III и IV на заболяването). Пациентките са били разделени в две групи: paclitaxel/carboplatin или paclitaxel/carboplatin плюс bevacizumab 7.5 mg/kg, приложени по схема.

Добавянето на bevacizumap към стандартната терапия е довело до сигнификантно увеличение на преживяемостта без прогресия на заболяването на 36-ия месец - 21.8 срещу 20.3 месеца в контролната група (р=0.004). На 42-я месец от проследяването предимствата на bevacizumab са се запазили, като по отношение на същия показател стойностите са били 24.1 срещу 22.4 месеца (р=0.04).

Медикаментът е бил от особена полза при пациентки с висок риск за прогресия на заболяването, при които преживяемостта без прогресия на 42-я месец е била 18.1 срещу 14.5 месеца, а средната преживяемост - съответно 36.6 срещу 28.8 месеца.

Третото фаза 3 проучване OCEANS, публикувано през 2012 година, доказа, че добавянето на bevacizumab (шест или 10 цикъла) към стандартната химиотерапия с gemcitabine и carboplatin удължава в сравнение с плацебо периода без прогресия на заболяването при жени с чувствителен на платина рецидивирал овариален карцином - средно 12.4 спрямо съответно 8.4 месеца (степен на вероятност - HR 0.484, р<0.0001) (6).

Делът на пациентките, отговорили на терапията, е бил съответно 78.5% спрямо 57.4% (р<0.0001). Продължителността на отговора е достигнала 10.4 спрямо 7.4 месеца (HR 0.534), като ползата от лечението с gemcitabine е значима в сравнение с плацебо.

Овариалният карцином е свързан с висока концентрация на VEGF - протеин, който участва в туморния растеж и метастазирането. Редица проучвания са доказали пряка връзка между високите концентрации на VEGF, влошаването и по-лошата прогноза на заболяването.

Bevacizumab се прилага в комбинация с carboplatin и gemcitabine за 6-10 цикъла, последвано от самостоятелно приложение до забавяне на прогресията на заболяването. Препоръчителната доза е 15 mg/kg телесно тегло, приложени веднъж на три седмици като интравенозна инфузия.

Avastin e инхибитор на VEGF (хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу VEGF), който през 2004 бе одобрен за лечение на колоректален карцином.

След първоначалното одобрение в САЩ през 2004, Avastin e първата антиангиогенна терапия, прилагана при болни с напреднало и метастазирало заболяване, при които е доказано, че подобрява както общата преживяемост, така и периода без прогресия на заболяването.

В Европа медикаментът се прилага с успех при напреднал рак на гърдата, колоректален карцином, овариален карцином, рак на бъбреците и недребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC) и към момента е използван при над един милион пациенти с различни злокачествени заболявания (7). Avastin е включен в над 500 клинични проучвания на повече от 50 вида злокачествени заболявания. (ИТ)

* Avastin (bevacizumab) на Roche е регистриран в България (www.bda.bg)

** FIGO - International Federation of Gynecology and Obstetrics

За допълнителна информация:

Avastin е одобрен за лечение на овариален карцином. MD, март 2012, бр. 2

Използвани източници:

1. Roche medicine Avastin receives EU approval for the treatment of women with recurrent, platinum-sensitive ovarian cancer www.pipelinereview.com

2. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000582/WC500029271.pdf

3. Sato S., Itamochi H. Bevacozumab and ovarian cancer. Curr Opin Obstet Gynecol 2012; 24 (1): 8-13 http://journals.lww.com/co-obgyn/pages/default.aspx

4. Burger R., Brady M., Bookman M. et al. Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. NEJM 2011; 356 (26) www.nejm.org

5. Perren T., Swart A., Pfisterer J. et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. NEJM 2011; 356 (26)

6. Aghajanian C., Blank S., Goff B. et al. OCEANS: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent epithelial ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancer. J Clin Oncol. 2012;30(17):2039-2045

7. www.avastin.com