Ранното приложение на системни КС намалява хоспитализациите при астма01/04/2013

Приложението на системни кортикостероиди (КС) в рамките на първите 60 минути след явяването в спешното отделение при децата с умерено тежък до тежък пристъп на бронхиална астма (БА) е асоциирано с понижена честота на хоспитализациите и с по-малка продължителност на активното лечение, показаха резултатите от канадско проучване, публикувани в списание Аnnals of Emergency Medicine (1).

Целта на изследователите е да сравнят ранното (75 минути) приложение на КС, върху изхода от заболяването при пациенти с пристъп на БА.

Участниците са деца, приети през периода септември-декември 2006 с пристъп на БА, чиято тежест е определена чрез точковата система PRAM*. Увеличението на този показател с 25% (3 точки) се приема като клинично значима, а намалението му с 3 точки е индикатор за клинично значимо подобрение.

Критериите за включване в проучването са: възраст 2-17 години; диагностициран пристъп на бронхиална астма, наложил една или повече инхалации с краткодействащ бета2-агонист в спешно отделение; умерена до тежка бронхиална обструкция, дефинирана като изходен PRAM скор от 5 до 12.

Изключени от изследването са деца с хронични заболявания (муковисцидоза), подложените на терапия с кортикостероиди, както и тези с противопоказания за прием на КС.

Първичният показател за ефективност е честотата на хоспитализациите, а вторичните - продължителността на активното лечение и честотата на релапсите, дефинирани като връщане на пациента в спешно отделение в рамките на 72 часа след изписването.

Общият брой на участниците е 406 деца на средна възраст 4 години и със среден изходен PRAM скор 6. Половината от тях са приели КС през устата в рамките на първите 60 минути след постъпването по спешност, 33% са получили КС>/=75 минути, а при 15% кортикостероиди не са приложени по време на престоя им в спешното отделение.

Средният период между приложението на КС и вземането на решение за приемане или не в болницата е бил 3.3 часа за пациентите с рано започнало лечение и 2 часа за тези с по-късно начало на терапията.

Общо 35.7% от децата са приети в болницата, със среден престой >6 часа, като при 6% от участниците е настъпил повторен пристъп.

Получените резултати потвърждават, че ранното приложение на системни КС е асоциирано с понижена честота на хоспитализация. За всяко забавяне от 30 минути на пероралния прием на КС, OR за хоспитализация се увеличава с 1.23, а продължителността на активното лечение - с 60 минути.

Не е установена връзка между забавянето на приложението на КС и честотата на повторните пристъпи. Няма разлика в получените резултати между децата от различните възрастови групи. Основният фактор, определящ забавеното приложение на КС, е по-ниският PRAM скор. За да се изявят ефектите на перорално приложените КС, са необходими три до четири часа.

„В спешното отделение решението за приемане или не на пациента се взима четири до пет часа след първоначалния преглед. Чрез ранен прием на КС терапевтичната ефективност е вече налице при повторната оценка на състоянието на болния, което подпомага вземането на решение за прием или изписване на пациента,” коментира водещият изследовател д-р Bhogal (2). (ЗВ)

* PRAM (Preschool Respiratory Assessment Measure) е индекс за определяне на тежестта на бронхиалната обструкция и отговора към приложеното лечение при малки деца с астма. Той включва следните показатели: супрастернален тираж, ретракции на m.scalenus, наличие на бронхиална обструкция, белодробна вентилация, кислородна сатурация. Оценката на всеки един от тях е от 0 (норма) до 3 (най-тежкото нарушение). Резултатите се интерпретират както следва: 0-4 точки - лек пристъп, 5-8 точки - средно тежък пристъп, 9-12 точки - тежък пристъп (www.ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/emergentwallet.pdf)

Използвани източници:

1. Bhogal S., McGillivray D., Bourbeau J. et al. Early administration of systemic corticosteroids reduces hospital admission rates for children with moderate and severe asthma exacerbation. Annals of Emergency Medicine 2012; 60:84-91 www.annemergmed.org

2. Brooks M. Early asthma treatment in the ED maximizes effectiveness www.medscape.org/viewarticle/760794