Частично хидролизирани млека за превенция на алергичните заболявания при децата01/04/2013

Приложението на частично хидролизирани формули (partially hydrolyzed formula - pHF) при кърмачетата с повишен риск за атопия, които не са изцяло на естествено хранене през първите четири до шест месеца от живота, може да има превантивен ефект срещу възникването на алергични заболявания и особено на атопичен дерматит (1, 2).

Оценка на риска за атопични заболявания

Фамилната анамнеза остава най-полезният и практичен метод за идентифициране на кърмачето със склонност към алергия. Наличието на алергично заболяване при единия от родителите увеличава вероятността за възникване на алергия и при детето, а ако и двамата родители са алергични или единият от родителите и някой от братята или сестрите са с атопично заболяване, рискът за алергия нараства до 40-70%.

Въпреки предиктивната стойност на анамнезата на родителите, тя невинаги е налице. Повечето кърмачета с повишен риск, със или без фамилна анамнеза за атопични заболявания, остават неразпознати.

Орална толерантност

Докато сенсибилизацията е процес, при който се развива свръхчувствителност след експозиция на алергена, оралната толерантност е индуцирането на понижен отговор след поглъщане на хранителен антиген.

Оралната толерантност позволява излагането на чужди протеини, като тези на кравето мляко, без развиване на свръхчувствителност. При нормални условия, нискомолекулните протеини, които се обработват в асоциираната с червата лимфна тъкан индуцират развитието на орален толеранс без сенсибилизация. Този процес зависи от формата и дозата на антигенната експозиция и от възрастта по време на експозицията.

Въпреки че майчиното мляко може да съдържа хранителни протеини, които да доведат до алергична сенсибилизация, то се приема за най-доброто средство за индуциране на орален толеранс.

Повечето деца толерират добре млеката, съдържащи интактни белтъци на соята или на кравето мляко, без да развиват свръхчувствителност, но тези млека създават повишен риск за сенсибилизация в сравнение с кърменето.

Частично хидролизираните млека съдържат протеини с по-ниско молекулно тегло, отколкото интактния белтък на кравето мляко, и са разработени за индуциране на орална толерантност.

Частично хидролизирани формули

Частично (парциално) хидролизираните формули (pHF) са разработени през 1985 година за приложение при деца, които не толерират стандартното мляко. Първоначалната pHF е хидролизат на суроватъчни протеини с молекулна маса на пептидите 3000 до 10 000 Da.

pHF не облекчават симптомите при повечето пациенти с установена алергия към белтъка на кравето мляко (АБКМ) и не се препоръчват за лечение на АБКМ. През последните години AAP, ESPACI и ESPGHAN признаха потенциалната роля на pHF при първичната превенция на атопичните заболявания.

Резултатите от клинични проучвания с кърмачета, получавали изцяло pHF през първите шест месеца от живота си, показват сигнификантно по-ниска кумулативна честота на атопия с времето, в сравнение с приема на млека, съдържащи интактен белтък на кравето мляко (БКМ). Освен това, при животински модели е доказано, че pHF индуцират орална толерантност без сенсибилизация.

Ефективност на частично хидролизираните формули в клинични проучвания

През периода 1990-2005 година са публикувани 12 доклада, включващи 10 различни изследвани популации, които проспективно са оценили ролята на съдържащите частично хидролизирани суроватъчни протеини млека за превенция на алергиите, а в едно от изпитванията е определена ролята на формулите, съдържащи частично хидролизиран казеин.

В проведените изпитвания са сравнени частично хидролизираните формули, базирани на краве мляко или на соя, пълни хидролизати и комбинации от тях, с кърменето.

Обобщените резултати показват понижение на кумулативната честота на атопия при кърмачетата, хранени с pHF - като единствена храна или като допълнение към кърменето.

Седем различни групи изследователи са оценили проспективно ефекта на pHF спрямо този на базираните на БКМ формули при кърмачета с висок риск за атопично заболяване.

Въпреки различията в използваните методи, всички получени данни демонстрират понижение на кумулативната честота на атопични заболявания при кърмачетата, хранени с формули, съдържащи частично хидролизирани суроватъчни протеини, в сравнение с получаващите млека, които съдържат БКМ.

В две проучвания е извършено проспективно сравнение между приема на екстензивно хидролизирани формули (extensively hydrolyzed formula - eHF) и провеждането на кърмене. Не са съпоставяни хидролизираните формули със съдържащите БКМ формули поради етични съображения (като излагане на кърмачета с висок риск за атопия на БКМ).

Въпреки че авторите на едното проучване съобщават за сигнификантна разлика в честотата на АБКМ между хранените с pHF и получавалите eHF (4.7 спрямо 0.6%), не са установени различия в кумулативната честота на атопия между получавалите pHF или еHF, в сравнение с кърменето.

В едно изпитване са съпоставени формули, съдържащи частично хидролизирани суроватъчни белтъци, с екстензивно хидролизирани формули (eHF) и кърмене. Честотата на алергия е била 51% при получавалите eHF, 64% за приемалите pHF и 67% за кърмените бебета.

В проучването German Infant Nutritional Intervention Study е извършено проспективно сравнение на рHF, eHF и БКМ като допълнение към кърменето при повече от 2000 кърмачета с повишен риск за атопия. Резултатите показват сигнификантно по-ниска честота на атопичен дерматит на 12-ия месец при получавалите pHF и eHF, в сравнение с приемалите БКМ. Честотата на алергичните прояви е била по-ниска при хранените с pHF, в сравнение с БКМ, но разликата е статистическа значима само при eHF.

В друго клинично изпитване е направена оценка на pHF като част от обща програма за превенция на алергия при неселектирана група кърмачета. Включени в анализа са всички новородени от два града, като при бебетата от единия град е извършвана интервенция за превенция на алергичните заболявания, а тези от другия град са получавали стандартни медицински съвети и грижи.

Програмата за интервенция е включвала съвети относно храненето на кърмачето, провеждането на изключително кърмене, а при необходимост - прием и на pHF през първите четири месеца от живота, избягване на тютюнопушенето в семейството, отстраняване на домашните животни.

Резултатите показват сигнификантно понижение на атопичните симптоми на шестмесечна възраст при всички кърмачета, подложени на интервенция и получавали pHF, спрямо приемалите формула с БКМ.

Проспективните контролирани проучвания, изследващи eHF и формулите, представляващи частично хидролизирани суроватъчни белтъци, при превенцията на алергиите сред високорисковите кърмачета, демонстрират сигнификантно понижение на кумулативната честота на атопичните заболявания през първите една до пет години от живота, в сравнение с приема на млека, съдържащи БКМ.

AAP, ESPACI и ESPGHAN препоръчват използването на eHF при кърмачетата с повишен риск за атопични заболявания, когато кърменето е недостатъчно. Освен това, тези организации признават, че pHF имат потенциална роля при превенция на алергиите.

Повечето от проучванията се фокусират върху превенция на алергиите само при високорисковите популации. Но по-голямата част от кърмачетата с атопични прояви, които лекарят вижда във всекидневната клинична практика, е възможно да не са били идентифицирани като високорискови.

Поради тази причина, би било от полза да се разшири приложението на eHF или pHF за превенция на алергията в общата популация кърмачета, след оценяване на съотношението между потенциалните ползи oт такъв подход, разходите и вероятността за спазване на хранителния режим.

В този аспект, данните от публикуваните до момента клинични проучвания показват, че формулите, съдържащи частично хидролизирани суроватъчни белтъци, могат да служат като първа линия на защита срещу алергични заболявания в общата популация.

Тези млека са напълно сравними със съдържащи БКМ формули по отношение на хранителна стойност, цена и вкусови качества и могат да се използват още от първия ден след раждането. (ЗВ)

* American Academy of Pediatrics - AAP

European Society for Pediatric Allergology and Clinical Immunology - ESPACI

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition - ESPGHAN

Използвани източници:

1. Lombard M., Van Niekerk E., Labuschagne I. et al. Prescribing infant formula to allergic babies. Prof Nurs Today 2012;16: 21-23 www.pntonline.co.za

2. Hays T., Wood R., A systematic review of the role of hydrolyzed infant formulas in allergy prevention. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;810-816 www.archpediatrics.com