Комбинираната антибиотична терапия не намалява честотата на мултиорганната дисфункция при възрастни със сепсис01/02/2013

Комбинираната антибиотична терапия с meropenem и moxifloxacin не намалява честотата на мултиорганната дисфункция при възрастни със сепсис, в сравнение с монотерапията с meropenem, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American Medical Association (JAMA) (1).

Неадекватното антибиотично лечение при пациенти с тежък сепсис и фебрилни заболявания, протичащи с неутропения, се асоциира с повишен риск за летален изход. Според последните указания за терапевтично поведение при сепсис, при тези болни се препоръчва двойна антибиотична комбинация, насочена срещу Грам-отрицателната бактериална флора, особено срещу Pseudomonas, въпреки че липсват доказателства за нейната ефикасност (2).

Счита се, че с едновременното приложение на два антибактериални медикамента с различен механизъм на действие има по-голяма вероятност:

- Поне единият от тях да е ефективен срещу микробния причинител

- Вторият медикамент да упражнява адитивен имуномодулаторен ефект

- Двете антибактериални средства да имат синергичен ефект, водещ до ерадикация на причинителя и благоприятен изход от сепсиса

Целта на настоящото клинично изследване е да се сравни ефикасността на комбинираното антибиотично лечение с монотерапията в терапията на мултиорганната сепсис-индуцирана дисфункция.

Включени са 600 болни от 44 клинични центъра в Германия, отговарящи на критериите за тежък сепсис или септичен шок. До проучването не са били допуснати пациенти с анамнеза за инфекции, предизвикани от methicillin-резистентни S. aureus или vancomycin-резистентни Enterococcus.

Участниците са били рандомизирани на meropenem в доза 1g на всеки осем часа или moxifloxacin 400 mg еднократно дневно в комбинация с meropenem. Лечението е продължило между седем и 14 дни след рандомизацията или по-кратко (поради ранна дехоспитализация или летален изход). Всички оцелели са били проследени до края на третия месец.

Първичен краен критерий за ефективност на терапията е била тежестта на мултиорганната дисфункция, оценена с помощта на Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) скалата* след проведения антибиотичен курс. Вторичните критерии са включвали броят на смъртните случаи на 28-ия и на 90-ия ден, независимо от причината.

Анализът на резултатите не показва сигнификантна разлика в средния SOFA сбор между болните в двете групи - 8.3 точки за групата на комбинирано лечение спрямо 7.9 точки за групата на монотерапия с meropenem (р=0.36).

Не е отчетено и значимо разминаване по отношение на вторичните критерии - общо 66 болни са починали на 28-ия ден в групата на комбинирана терапия спрямо 59 пациенти на монотерапия (р=0.58); на 90-ия ден броят е бил съответно 96 и 84 (р=0.43).

Чрез изследването на серумните нива на прокалцитонин на седмия и 10-ия ден от антибиотичното лечение, авторите са провели по-кратки антибиотични курсове - средно седем дни при комбинираната терапия и осем дни при монотерапия.

Изследователите заключават, че при болните с тежък сепсис комбинираното приложение на meropenem и moxifloxacin не е свързано с дисфункция на по-малък брой органи, съпоставено с лечението само с meropenem. От друга страна, при добро повлияване от приложеното лечение, продължителността на антибиотичния курс може да бъде сравнително по-кратка - средно 7-10 дни. (КД)

* Скалата SOFA включва шест отделни органи или системи (дихателна система, коагулация, бъбреци, черен дроб, сърдечносъдова система и ЦНС), като нарушението в тяхната функция се оценява по тежест с точки от 0 до 4. Колкото по-голям е сборът, толкова по-изразена е мултиорганната дисфункция (3).

Изпoлзвани източници:

1. Brunkhorst F., Oppert M., Marx G. et al. Effect of empirical treatment with moxifloxacin and meropenem vs meropenem on sepsis-related organ dysfunction in patients with severe sepsis. JAMA 2012 http://jama.jamanetwork.cm

2. Dellinger R., Levy M., Carlet J. et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: Crit Care Med 2008; 36(1): 296-327 http://journals.lww.com/ccmjournal

3. Jones A., Trzeciak S., Kline J. The Sequential Organ Failure Assessment score for predicting outcome in patients with severe sepsis and evidence of hypoperfusion at the time of emergency department presentation. Crit Care Med 2009; 37(5): 1649-54