Интермитентното лечение не е от полза при пациенти с първи психотичен епизод01/02/2013

Интермитентното антипсихотично лечение, приложено след успешна постоянна двегодишна поддържаща терапия за контрол на симптомите, не е от полза при пациенти с първи психотичен епизод на шизофрения и други свързани разстройства, смятат авторите на едноцентрово, отворено, проспективно тригодишно проучване (1).

Целта на изследването е била да отговори на въпроса колко дълго трябва да продължава постоянното антипсихотично лечение при подобна популация пациенти.

В него са участвали амбулаторни болни с първи остър шизофренен пристъп, лекувани успешно преди това с risperidone (дългодействаща форма, прилагана инжекционно), в продължение на две години.

Изследователите са проследили честотата на рецидивите, както и демографски и изходни клинични предиктори за ранен рекурентен епизод.

При пациентите (33 души) постоянното лечение е било преустановено на интермитентни периоди с продължителност до 6 седмици, след които са прилагани risperidone перорално или инжекционно (дългодействаща форма). Участниците са били наблюдавани за период от три години или до рецидив на симптомите.

Данните показват, че повторна поява на симптомите е настъпила при 79% от пациентите за 12 месеца, при 94% за 24 месеца и при 97% за 36 месеца.

Тежестта на рекурентните симптоми, оценена със Скалата за позитивен и негативен синдром, е достигнала тази на първия психотичен епизод. Не са били наблюдавани значими предиктори (демографски или клинични) за ранен рецидив.

Използван източник:

1. Emsley R., Oosthuizen P., Koen L., et al. Symptom recurrence following intermittent treatment in first-episode schizophrenia successfully treated for 2 years: A 3-year open-label clinical study. J Clin Psychiatry 2012;73(4):e541-e547 www.psychiatrist.com/ascpcorner/default.asp