Forxiga – нов медикамент за лечение на диабет тип 201/02/2013

Forxiga (dapagliflozin) на Bristol-Myers Squibb и AstraZeneca е първият представител на нов клас медикаменти - селективни, обратими инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2), които действат независимо от инсулина, одобрен в Европа.

Той ще се прилага еднократно дневно в доза от 10 mg при болни с диабет тип 2 (ДТ2) за постигане на ефективен гликемичен контрол като монотерапия, част от комбинирана терапия (включително инсулин) и при пациенти нетолериращи metformin (1).

„Forxiga е нова алтернатива за постигане на ефективен гликемичен контрол, с допълнителното предимство, че намалява телесното тегло и артериалното налягане,” заяви проф. John Wilding от Diabetes and Endocrinology Clinical Research Unit в University Hospital Aintree, Великобритания.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултати от успешно приключила научно-изследователска програма, която включва 11 двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани фаза 3 клинични изпитвания с 5 693 пациенти с диабет тип 2.

Приложението на dapagliflozin е било свързано със сигнификанто по-голям брой болни с ДТ2, които са постигнали прицелни стойности на HbA1c <7%, в сравнение с плацебо.

Forxiga е свързан с нисък риск за хипогликемии при разнородни групи пациенти. Допълнителни предимства на медикамента са редукцията на телесното тегло и намалението на систолното артериално налягане.

Най-честите нежелани странични ефекти на dapagliflozin са: увеличение на серумния креатинин (0.4%); инфекции на гениталния и уринарния тракт (0.3%); гадене (0.2%); световъртеж (0.2%); обриви (0.2%).

Forxiga e селективен и обратим инхибитор на SLGT-2, който намалява реабсорбцията на глюкоза в проксималните тубули на бъбреците и повишава екскреция й с урината (води до загуба на 60-80 грама глюкоза дневно).

Dapagliflozin понижава кръвната глюкоза независимо от наличието на инсулинова резистентност или дисфункция на бета-клетките.

В момента, различни фази на клинични проучвания за приложението на SGLT-2 инхибитори при ДТ2 преминават следните медикаменти: empagliflozin (на Boehringer Ingelheim и Eli Lilly); canagliflozin (на Johnson & Johnson); ipragliflozin (на Astellas) и tofogliflozin (на Roche). (ИТ)

За допълнителна информация:

Dapagliflozin очаква одобрение в ЕС. Доктор Д 2012, бр. 2, лято www.spisaniemd.bg

Dapagliflozin за контрол на диабет тип 2 - за или против? Доктор Д 2012, бр. 2, лято

Dapagliflozin - ефективен за лечение на диабет тип 2 при неадекватен гликемичен контрол с metformin. Доктор Д 2010, бр. 4, зима

Инхибицията на котранспортера тип 2 на натрия и глюкозата - ново терапевтично решение при диабет тип 2. Доктор Д 2009, бр. 2 лято

Използван източник:

1. Forxiga (dapagliflozin), first-in-class SGLT2 that works independently of insulin, now approved in European Union for treatment of type 2 diabetes www.pipelinereview.com