Естрогените повишават честотата на инфекции с P. aeruginosa при CF01/02/2013

Женските полови хормони индуцират мукоидната трансформация на Pseudomonas aeruginosa при пациентките с муковисцидоза (кистична фиброза, cystic fibrosis - CF) и повишават честотата на екзацербациите на заболяването, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Целта на изследователите е да оценят ефекта на естрадиол и на неговия метаболит естриол върху P. aeruginosa в in vivo и in vitro условия и начина, по който това се отразява върху клиничния ход на CF.

За да се определи дали има връзка между екзацербациите на кистичната фиброза и промените в нивата на женските полови хормони, в продължение на 24 месеца са оценени 139 изостряния на заболяването при 44 пациентки със CF в Beaumont Hospital в Дъблин.

При 23 от участничките е установено сигнификантно повишение на броя на екзацербациите по време на фоликуларната фаза на менструалния цикъл, когато нивата на естрадиола са най-високи (р<0.05).

Доказано е още, че концентрациите на естрадиол са значително по-високи при жените с изостряния на CF, в сравнение с тези със стабилно заболяване (съответно 777 срещу 303 pmol/l, р<0.008).

За да изследват връзката между естрогените и мукоидната форма на P.aeruginosa авторите са анализирали данните за употреба на орални контрацептиви от пациентките с муковисцидоза в Ирландия през периода 2006-2009 година. Информацията е получена от съответните регистри.

От 239 жени със CF, които са на възраст >18 години, 15.1% са използвали орални контрацептиви (ОК). При съпоставяне с участничките, които не са приемали такива медикаменти, се оказва, че при употребявалите ОК по-рядко се налага приложението на антибиотици за овладяване на екзацербациите, т.е. те по-рядко са провокирани от инфекция с бактерията.

В последния етап на изследването си авторите са анализирали всички налични данни от регистрите за муковисцидоза в Ирландия до декември 2010 година, които са включвали 445 жени и 554 мъже.

Честотата на инфектиране с P. aeruginosa е била по-висока при жените, отколкото при мъжете (абсолютна разлика 11.9%, р=0.01), като тези инфекции възникват при пациентките от женски пол 2.3 пъти по-често, отколкото при тези от мъжки пол (р=0.01).

Oт 14 анализирани бременности, настъпили през периода 2001-2010 година, се оказва, че при 5 от 7 бременни (71.4%) е изолирана мукоидна форма на P. aeruginosa в рамките на една година след раждането, а при 6 от 7 (85.7%) това се е случило в рамките на две години.

Един от въпросите, които повдигат резултатите от този анализ, са дали манипулирането с нивата на естрогените чрез прием на орални контрацептиви при жените с кистична фиброза би имало ефект върху прогнозата на заболяването. Това е обект на бъдещи изследвания.

Муковисцидозата се характеризира с образуването на гъст и еластичен секрет, който е резултат от мутация в гена за кодиране на протеина CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator, трансмембранен регулатор на кистичната фиброза), участващ в изграждането на хлорните канали в апикалната част на мембраните на епителните клетки на бронхите.

Дефектният CFTR води до нарушено излизане на хлорните йони от епителните клетки към мукуса в бронхите и увеличава навлизането на натриевите йони в обратна посока. Инфектирането с P. aeruginosa и мукоидната й трансформация са важни фактори, определящи заболеваемостта и смъртността при това заболяване.

Критериите на CFF - US Cystic Fibrosis Foundation (www.cff.org) за екзацербация при CF са:

- намален физически капацитет

- засилване на кашлицата

- нарастване на количеството на гнойната експекторация

- по-богата хрипова находка в белия дроб

- намален апетит

(ЗВ)

Използван източник:

1. Chotirmall S., Smith S., Gunaratnam C. et al. Effect of estrogen on Pseudomonas mucoidity and exacerbations in cystic fibrosis. N Engl J Med 2012;366:1978-1986 www.nejm.org