Забравете, че ginkgo biloba предпазва от болест на Alzheimer01/12/2012

Дългосрочният прием на добавки със стандартизиран екстракт от ginkgo biloba (EGb761) не е ефективен за превенция на болестта на Alzheimer (AD), показаха резултатите от проучване във Франция, публикувани в The Lancet Neurology (1).

В проведеното рандомизирано контролирано изпитване GuidAge са включени над 2800 възрастни пациенти без данни за деменция, при които приемът в продължение на пет години на екстракт от ginkgo (120 mg два пъти дневно) не е довело до намалена честота на AD в сравнение с плацебо.

Анализът на данните (при над 2400 участници) не е установил значима разлика между случаите с деменция, възникнали в двете групи - 1.2 на 100 пациенто-години при прием на ginkgo спрямо 1.4 на 100 пациенто-години при прием на плацебо.

Не е била установена и значима разлика между двете групи по отношение на честотата на AD или на смесената деменция - 1.4 на 100 спрямо съответно 1.6 на 100 (р=0.267).

Липсват значими ползи в групата, взимала ginkgo, и по отношение на другите крайни резултати като смъртност, инсулт или сърдечносъдови събития.

Използван източник:

1. Vellas B. , Coley N., Ousset P-J. et al. for the GuidAge Study Group. Long-term use of standardized ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge): A randomized placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2012; 11 (10):851-859 www.thelancet.com/journals/laneur/issue/current