Сравнение на prasugrel и clopidogrel след имплантация на DES01/12/2012

Ако пациенти с висока тромбоцитна активност на фона на терапия с clopidogrel след имплантация на медикамент-излъчващ стент преминат на prasugrel, тромбоцитната активност намалява значително, но честотата на нежелани събития е толкова ниска и в двете изследвани групи, че клиничната полза от такава стратегия остава неизяснена, показаха резултатите от проучването TRIGGER-PCI*, публикувани в списание Journal of American College of Cardiology (1).

В проучването са участвали 423 болни с клинично стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС) и с висока тромбоцитна активност на фона на терапия с clopidogrel след имплантация на медикамент-излъчващ стент (DES - drug eluting stent). Те са рандомизирани на празугрел 10 mg дневно или на клопидогрел 75 mg дневно.

Междинният анализ на данните при 236 пациенти със завършило шестмесечно проследяване показва, че само при един от тях е настъпил първичният краен резултат на проучването (комбинация от смъртност и миокарден инфаркт - MI). Това довежда до преждевременното му прекратяване и провеждане на окончателния анализ в групи от 136 участници на prasugrel и 137 - на clоpidogrel.

На третия месец от проследяването тромбоцитната активност спада значително в групата с prasugrel и достига много по-ниски стойности в сравнение с групата с clopidogrel. При 94% от пациентите се постига адекватно инхибиране на тромбоцитите на фона на терапия с prasugrel, в сравнение с 30%, когато антиагрегантът е clopidogrel (p<0.0001).

В следващите три месеца на проследяване тромбоцитната активност не се променя значително и в двете изследвани групи. Значимо кървене се наблюдава със сравнима честота, независимо от рандомизацията.

Не се отчита разлика и в степента на достигане до вторичната крайна цел (комбинация от сърдечносъдова смъртност, MI, инсулт и повторна хоспитализация по повод на миокардна исхемия) при сравнение между болните, рандомизирани на prasugrel или на clopidogrel.

Авторите на проучването отбелязват, че prasugrel демонстрира неоспоримо фармакодинамично превъзходство пред clopidogrel.

Въпреки това, изключването на пациенти с остър коронарен синдром, с усложнени перкутанни процедури и използването предимно на втора генерация DES, селектира група от изследвани лица, при които дори и по-високата тромбоцитна активност не се отразява значимо върху честотата на нежеланите исхемични инциденти.

Така TRIGGER-PCI доказва още веднъж, след резултатите от GRAVITAS*, че изследването на тромбоцитната реактивност не е от полза за определяне на оптималната антиагрегантна терапия при пациенти със стабилна ИБС и проведена PCI. (ЯС)

* Акроними на клинични проучвания:

TRIGGER-PCI - Testing Platelet Reactivity In Patients Undergoing Elective Stent Placement on Clopidogrel to Guide Alternative Therapy With Prasugrel

GRAVITAS - Gauging Responsiveness With A VerifyNow Assay-Impact On Thrombosis And Safety

Използван източник:

1. Trenk D., Stone G., Gawaz M. et al. A randomized trial of prasugrel versus clopidogrel in patients with high platelet reactivity on clopidogrel after elective percutaneous coronary intervention with implantation of drug-eluting stents. J Am Coll Cardiol. 2012 http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/j.jacc.2012.02.026v1