Signifor – първа медикаментозна терапия на болест на Cushing01/12/2012

Signifor (pasireotide)* е първият медикамент за терапия на възрастни пациенти с болест на Cushing, при които оперативното лечение е било неуспешно или противопоказано, одобрен от Европейската комисия (1, 2, 3).

Болестта на Cushing е много рядко, животозастращаващо заболявание, което се дължи на микроаденоми на предния дял на хипофизата. В резултат е налице свръхпроизводство на адренокортикотропен хормон (ACTH), което на свой ред стимулира хиперплазията на кората на надбъбречните жлези и освобождаването на големи количества кортизол.

Честотата на болестта на Cushing в ЕС е около 4 на 100 000, засяга предимно хора на възраст 20-50 години (три пъти по-често при жени!), като основните симптоми са: затлъстяване (особено около лицето и шията); слабост на мускулите и костите; високо артериално налягане; лесно разраняване на кожата; психични нарушения (най-вече депресия).

Първа линия терапия на заболяването е оперативно отстраняване на тумора. За пациентите, при които не може да се постигне излекуване, до момента нямаше одобрено лекарствено лечение.

Наличните данни от фаза 3 клинични изпитвания сочат, че:

- повечето болни постигат бързо и продължително намаление на нивата на кортизол, като при една част то достига нормални стойности

- намалените нива на кортизол са свързани с подобрение на клиничната симптоматика, включително понижаване на артериалното налягане и холестерола, както и редукция на телесното тегло и на индекса на телесна маса

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултати от най-голямото до момента фаза 3 клинично изпитване PASPORT-CUSHINGS (PASireotide clinical trial PORTfolio-CUSHING’S disease), което оценява ефектите на медикаментозна терапия при болест на Cushing.

Изследването е международно, проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо и е проведено в 68 медицински центрове по света. То включва 162 възрастни пациенти с персистираща или рецидивираща форма на болестта на Cushing с нива на свободен кортизол в урината (UFC) >1.5 над горната граница на нормата, както и новодиагностицирани болни, които са преценени като неподходящи за оперативно лечение (4).

Болните с умерени и тежки форми на хиперкортицизъм са били разделени на два групи: pasireotide 900 mcg (n=80) или 600 mcg (n=82), приложен подкожно два пъти дневно. Първичният краен показател за оценка е бил броят пациенти, постигнали нормализиране на стойностите на UFC в урината.

След период на наблюдение от шест месеца е установено, че нивата на UFC са били нормализирани при 26.3% (в групата с доза 900 mcg два пъти дневно) и при 14.6% (в групата с доза 600 mcg два пъти дневно). Намаление на нивата на UFC е имало при 88% от пациентите на шестия месец от терапията (5).

Средното понижение на UFC за двете групи е било сходно (47.9%), като при повечето пациенти редукция е наблюдавана още през първите два месеца от терапията. Ефективното повлияване на UFC е било свързано с подобрение в клиничната симптоматика (артериално налягане, общ холестерол, намаление на телесното тегло) (6).

Signifor е аналог на соматостатина. Той се свързва с рецепторите за соматостатин, които се намират в туморните клетки на хипофизната жлеза, като по този начин блокира освобождаването на ACTH. Това води до снижаване на нивата на кортизола, което е свързано с облекчаване на симптоматиката.

Данните от клиничните проучвания показват, че Signifor понижава нивата на кортизол в урината с 50% при 41% от пациентите, на които е приложена доза от 900 mcg и при 34% от болните лекувани с доза от 600 mcg. Медикаментът има сходна на останалите соматостатинови аналози безопасност, като лекарите трябва да проследяват пациентите за чернодробни и сърдечносъдови проблеми. (ИТ)

* Signifor (pasireotide) на Novartis (www.signifor.com) е одобрен в България

Използвани източници:

1. Signifor (pasireotide) summary of product characteristics

2. National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service. US National Institutes of Health. Cushing’s Syndrome http://endocrine.niddk.nih.gov/pubs/cushings/Cushings_Syndrome_FS.pdf

3. Pedroncelli A. Medical treatment of Cushing’s disease: somatostatin analogues and pasireotide Neuroendocrinology 2010; 92 (suppl 1): 120-124 http://content.karger.com

4. Colao A. A 12-month phase III study of pasireotide in Cushing’s disease New Engl J Med 2012; 366: 32-42 www.nejm.org

5. Tritos N., Biller B. Advances in medical therapies for Cushing’s syndrome Discovery Medicine 2012: 13 (69): 171-179 www.discoverymedicine.com

6. US National Institutes of Health. Efficacy and safety of pasireotide administered monthly in patients with Cushing’s disease http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01374906