Liraglutide – добър контрол на диабет тип 2 при нисък риск за хипогликемия и със загуба на тегло01/12/2012

Liraglutide (Victoza)*, приложен за период от две години, осигурява дългосрочен гликемичен контрол при много добър профил на безопасност, показаха резултатите от проучването LEAD-2, публикувани в списание Diabetes, Obesity and Metabolism (1).

Терапията на диабет тип 2 (ДТ2) трябва да започне с промени в начина на живот и прием на metformin (ако не е противопоказан, той е лекарствено средство на първи избор).

Ако монотерапията с metformin не може да постигне прицелното ниво на гликирания хемоглобин А1с (HbA1c) за период от три месеца, то трябва да се избере една от петте допълнителни терапевтични възможности, която да се добави към бигванидина (указания на EASD и ADA от 2012 година):

- сулфонилуреен препарат (СУП)

- тиазолидиндион (в ЕС само pioglitazone)

- инхибитор на дипептидил-пептидаза-4

- агонист на рецептора на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1R)

- базален нисулин (NPH инсулин или дългодействащ инсулинов аналог – detemir или glargine)

Бързодействащите инсулинови секретагози (меглиниди, глиниди) са подходящи да се използват вместо СУП.

Глюкозо-понижаващата ефективност на неинсулиновите фармакологични средства е по-висока при: метформин, СУП, тиазолидиндионите и GLP-1 рецепторните агонисти (очаквано понижение на HbA1c с около 1-1.5%) отколкото тази на DPP-4 инхибиторите или на меглинидите.

Целта на терапията при ДТ2 е да се постигне подобряване на гликемичния контрол от една страна, а от друга – да се намалят свързаните с това нежелани странични ефекти като допълнително наддаване на телесно тегло или епизоди на хипогликемия.

Liraglutide е аналог на човешкия глюкагоно подобен пептид-1 (GLP-1), който не само осигурява ефективен гликемичен контрол, но има и допълнителни ползотворни ефекти като редукция на телесното тегло и нисък риск за хипогликемии (2, 3).

Liraglutide осигурява фармакологични нива на инкретиновия хормон GLP-1 и свързаните с това благоприятни ефекти.

Цел на проучването LEAD-2 (Liraglutide Effect and Action in Diabetes) е да се изследва дългосрочната ефикасност и безопасност на двойната комбинирана терапия с liraglutide и metformin, в сравнение със СУП (glimepiride) и metformin.

В LEAD-2 са включени пациенти на възраст 18-80 години с HbA1c 7-11% (с предходна монотерпия с перорални антидиабетни медикаменти >3 месеца) или HbA1c 7-10% (с предходна комбинирана терапия с перорални антидиабетни медикаменти >3 месеца), и с индекс на телесна маса (ИТМ)<40 kg/m2.

В началото на проучването пациентите са били разделени в групи в съотношение 2:2:2:1:2, съответно на терапия с liraglutide (0.6, 1.2 или 1.8 mg дневно), плацебо или glimepiride 4 mg дневно. Терапията е приложена в комбинация с metformin 2000 mg дневно, като дозировката е можело да бъде намалена до 1500 mg при наличието на епизоди на хипогликемия или други нежелани странични ефекти.

Първичен краен показател на изследването е промяната в HbA1c след период на наблюдение от две години. Други крайни показатели са: промяна в телесното тегло, стойности на кръвната глюкоза на гладно; седемточков гликемичен профил и функция на бета-клетките.

Оценката за безопасност е включвала: нежелани странични ефекти; данни от физикалния преглед; витални показатели; офталмоскопия; ЕКГ; биохимия; кръвни показатели; изследване на урина; епизоди на хипогликемия.

След период на наблюдение от две години, процентът на пациентите, завършили изследването, е бил 54, 57 и 47% съответно за дозировките liraglutide 0.6, 1.2 и 1.8 mg плюс metformin.

Намалението в нивото на HbA1c е било с 0.4% (liraglutide 0.6 mg плюс metformin) и с 0.6% (liraglutide 1.2 и 1.8 mg плюс metformin). В групата с glimepiride плюс metformin стойностите на HbA1c са се понижили с 0.5%, а в групата, останала на монотерапия с metformin, се е увеличил с 0.3%.

Гликемичният контрол е бил по-ефикасен в групите с liraglutide+metformin, в сравнение с монотерапията с met-formin (p<0.001). Комбинацията liraglutide+metformin е имала сходна ефикасност с тази на glimepiride+metformin.

Делът на пациентите, които са постигнали препоръчваните от American Diabetes Association (ADA) и American Association of Clinical Endocrinology (AACE) прицелни стойности на HbA1c <7% (<53 mmol/mol), се е увеличил успоредно с повишаване на дозировката на liraglutide, прилаган в комбинация с metformin, в сравнение с монотерапията с metformin.

В групите с liraglutide е отчетено сигнификантно намаление на телесното тегло (с 2.1, 3 и 2.9 kg съответно за дозировките от 0.6, 0.8 и 1.6 mg), в сравнение с увеличение с 0.7 kg при glimepiride (p<0.0001). Редукцията на телесното тегло при liraglutide 1.2 и 1.8 mg е била сигнификантно по-значима, отколкото при монотерапията с metformin.

Кръвната глюкоза на гладно е намаляла в групите с liraglutide+metformin и glimepiride+metformin. Стойностите за групите с liraglutide 0.6, 1.2 и 1.8 mg са били съответно 9.4, 8.9 и 9.0 mmol/l; за групата с монотерапия с metformin – 11.1 mmol/l; за групата с glimepiride+metformin – 9.5 mmol/l.

Постпрандиалните стойности на кръвната глюкоза (оценени чрез седемкратно измерване) са намалели съответно с 1.6, 2.2 и 2.1 mmol/l (за дозировките от 0.6, 1.2 и 1.8 mg liraglutide+metformin), с 1.8 mmol/l (за glimepiride+metformin) и с 0.4 mmol/l (за монотерапия с metformin).

За периода на наблюдение от две години, най-честите нежелани странични ефекти за били инфекции и стомашно-чревни нарушения (гадене и диария).

Епизодите на лека хипогликемия са били сигнификантно по-малко в групите с liraglutide+metformin, отколкото при glimepiride+metformin (p<0.0001); в групата с liraglutide 1.2 mg+metformin е имало един епизод на тежка хипогликемия (кръвна глюкоза 3.6 mmol/l).

Liraglutide, прилаган в двойна комбинация с metformin, осигурява ефективен гликемичен контрол, като освен това е свързан с намаление на телесното тегло и с по-нисък риск за хипогликемии в сравнение със СУП.

Освен LEAD-2, и другите клинични изпитвания, включени в изследователската програма LEAD, потвърждават същите предимства на liraglutide, прилаган като монотерапия или като двойна и тройна терапия на ДТ2.

Мета-анализ на данните от клиничната програма LEAD и от проучването Lira-DPP-4i показва, че liraglutide постига при значимо по-голям брой пациенти с ДТ2 прицелното ниво на HbA1c <7% при липса на хипогликемия и без наддаване на тегло (комбиниран краен показател за оценка на ефективност и безопасност) в сравнение с други активни антихипергликемични средства. (ИТ)

* Victoza (liraglutide) на NovoNordisk е регистриран в България (www.bd.bg)

За допълнителна информация:

На уеб страницата на списанията ни www.spisaniemd.bg може да намерите над 50 статии, свързани с liraglutide

Използвани източници:

1. Nauck M., Frid A., Hermansen K. et al. Long-term efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride and placebo, all in combination with metformin in type 2 diabetes: 2-year results from the LEAD-2 study Diabetes Obesity Metabolism 2012; doi:10.1111/dom.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.12012/abstract

2. EMA Victoza (liraglutide) Product Information www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001026/WC500050017.pdf

3. www.victoza.com