Cangrelor поддържа инхибицията на тромбоцитите преди аортокоронарен байпас01/12/2012

Cangrelor спомага за поддържане на нивото на тромбоцитна инхибиция при пациентите, които прекъсват приема на тиенопиридини преди провеждане на аорто-коронарен байпас (АКБ), показаха резултатите от проучването BRIDGE*, публикувани в списание Journal of American Medical Association (1).

Проучването обхваща 210 участници, които очакват провеждането на АКБ операция и са приемали двойна антиагрегантна терапия с тиенопиридини след епизод на остър коронарен синдром (ОКС) или след имплантация на интракоронарен стент.

Първата част на проучването е с открит дизайн и установява, че оптималната доза на приложение на cangrelor е 0.75 mcg/kg/min. Втората част е двойно-заслепена и включва рандомизация на кангрелор (не-тиенопиридинов аденозин трифосфатен аналог) или на плацебо.

Приложението започва след преустановяване на тиенопиридиновата терапия, продължава през предоперативния период и се прекратява 1 до 6 часа преди първата хирургична инцизия за АКБ.

Значително по-голям брой пациенти (99%), приемащи cangrelor, показват ниско ниво на тромбоцитна активност по време на целия период на проследяването в сравнение с плацебо (19%) (p<0.001). Ефективността на изпитвания медикамент не намалява при необходимост от по-продължителна инфузия. По-голямо кървене по време на операцията е наблюдавано само при 22 от болните, без съществена разлика в зависимост от приложението на cangrelor или на плацебо.

Това прави интравенозната инфузия на cangrelor подходяща терапевтична стратегия за пациенти, които изчакват провеждането на АКБ операция, но се нуждаят от продължителна и постоянна инхибиция на тромбоцитите след преустановяване на терапията с тиенопиридини. (ЯС)

* BRIDGE - Effectiveness of Bridging Anticoagulation for Surgery

Използван източник:

1. Angiolillo D., Firstenberg M., Price M. et al. Bridging antiplatelet therapy with cangrelor in patients undergoing cardiac surgery. JAMA. 2012;307(3):265-274 http://jama.ama-assn.org/content/307/3/265.abstract