Статините намаляват честота на злокачествените заболявания след сърдечна трансплантация01/11/2012

Честотата на злокачествените заболявания от всякакъв вид намалява повече от два пъти, когато пациентите след сърдечна трансплантация приемат статин, показаха резултатите от швейцарско проучване, съобщени в рамките на Европейския конгрес по сърдечна недостатъчност в Белград (1).

Според данни от предишни изпитвания, статините не само повлияват развитието на атеросклеротичния процес в трансплантираното сърце, но и намаляват общата смъртност в тази група.

В настоящото проучване ползите от приложението на статини се разширяват допълнително и обхващат намаление на честотата на злокачествените заболявания, които от своя страна са една от основните причини за смъртност в дългосрочен план при болните със сърдечна трансплантация.

В швейцарското проучване са включени 255 участници, преживяли поне една година след сърдечна трансплантация. 42% от тях развиват злокачествено заболяване по време на 12-годишното проследяване.

В края на десетата година честотата на туморите при приемащите статин пациенти е 18% в сравнение с 39% при тези, които не са на подобна терапия. На 12-ата година процентното съотношение на злокачествените заболявания в двете групи е 22 и 42%, съответно, като и в двата случая резултатите са статистически значими.

Както и в предишни проучвания, приемът на статини е свързан със значително намаление на общата смъртност, успоредно с редукцията на смъртността от злокачествени заболявания.

Интересен факт от проучването е, че положителният ефект на статините остава значим и след отчитане на влиянието на изходните холестеролови нива и, че ефективността по отношение на намаляване на неопластичните заболявания е независима от степента на въздействие върху нивата на хорестерола.

Най-вероятно наблюдаваните ползи от статините са свързани с техните плайотропни ефекти. (ЯС)

Използван източник:

1. Enseleit F., Froehlich G., Wolfrum M. et al. Statins reduce cancer risk and mortality in heart transplant recipients. HFC 2012; Abstract P306 www.healio.com/cardiology/hf-transplantation