Инхалаторният tiotropium e ценно решение за поддържащо лечение на ХОББ01/11/2012

Антихолинергичният медикамент tiotropium bromide (Spiriva®)* e дългодействащ бронходилататор, който прилаган под формата на инхалаторен прах чрез устройството HandiHaler, има добър профил на ефективност и безопасност като поддържащо лечение при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), са изводите от обзорна статия, публикувана в списание Adis Drug Evaluations (1).

Резултатите от краткосрочните плацебо-контролирани изследвания при пациенти с ХОББ показват, че tiotropium bromide води до значимо подобрение на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) в сравнение с плацебо – ефект, който се задържа за период от поне 24 часа и позволява неговото еднократно дневно приложение.

Данните сочат, че tiotropium bromide води до значително подобрение в белодробната функция в сравнение с ipratropium bromide (краткодействащ антихолинергичен медикамент), и (в повечето случаи) в сравнение със salmeterol, като tiotropium има сходен с indacaterol положителен ефект върху ФЕО1.

Голямото четиригодишно изследване UPLIFT** установява, че при някои групи пациенти (с умерена форма на ХОББ; възраст >50 години; болни, които не са получавали преди това поддържаща терапия) лечението с tiotropium bromide постига сигнификантно по-ниска честота на влошаване на белодробната функция в сравнение с плацебо за период от една година.

Подгруповите анализи показват, че тиотропиум редуцира честотата на понижаване на ФЕО1 (измерен след прием на бронходилататор) при болните със стадий 2 на ХОББ (според класификацията на GOLD), което показва, че лечението на това заболяване трябва да започва още в неговите по-ранни стадии (2).

Spiriva e свързан също така и с подобрение в качеството на живот, което се дължи най-вече на намаляване на задуха и на нуждата от използване на спасителна терапия.

Комбинираната терапия с tiotropium bromide и дългодействащият бета-2 агонист formoterol (с или без budesonide) подобрява белодробната функция в по-значителна степен, отколкото монотерапията с медикамента, което е свързано с по-нисък риск за изостряне на ХОББ и с подобрено качество на живот.

Медикаментът се толерира добре, като най-честите нежелани странични ефекти са свързани с антихолинергичното му действие (сухота в устата, запек, дизурия, гастроинтестинална обструкция).

Въпреки че добавянето на salmeterol/fluticasone към лечението с tiotropium не води до намаляване на честотата на екзацербациите на ХОББ, комбинираната терапия подобрява белодробната функция и качеството на живот на пациентите.

Резултатите от проучването UPLIFT не показват съществена разлика между tiotropium bromide и плацебо по отношение на риска за инсулт, като честотата на сърдечните събития (застойна сърдечна недостатъчност и миокарден инфаркт) е била сигнификантно по-ниска в групите с tiotropium bromide отколкото при контролите на плацебо.

Липсата на неблагоприятен ефект върху сърдечносъдовата система се потвърждава и от резултати от мета-анализи и обзори. Данните от обединените анализи сочат намалена (или сходна) честота на сърдечносъдова смърт при лекуваните с тиотропиум пациенти в сравнение с плацебо-групата.

Титропиум може да намали не само белодробната, но и сърдечносъдовата заболеваемост при пациентите с ХОББ, е основният извод на авторите на UPLIFT. Този дългодействащ бронходилататор подобрява белодробната функция и качеството на живот, като редуцира екзацербациите и хоспитализациите в сравнение с плацебо за период от четири години проследяване (3, 4).

Spiriva облекчава симптомите като задух още от първата доза за продължителен период от време.

Няколко фармакоикономически анализи, извършени от здравни осигурители в различни развити страни, доказват, че поддържащото лечение на болни с ХОББ с tiotropium bromide e икономически изгодно и с положително отношение цена/ефективност. (ИТ)

* Spiriva (tiotropium bromide) нa Boehringer Ingelheim е регистриран в България (www.bda.bg)

** UPLIFT - Understanding Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium

За допълнителна информация:

http://spisaniemd.bg

Tiotropium превъзхожда salmeterol за намаление на екзацербациите на ХОББ. MD 2011; Брой 3

Инхалаторни антихолинергични средства при ХОББ. MD 2010; Брой 3

Използвани източници:

1. Keating G. Tiotropium bromide inhalation powder: a review of its use in the management of chronic obstructive pulmonary disease Adis Drug Evaluation 2012; 72 (2): 273-300 http://adisonline.com

2. Decramer M., Celli B., Kesten S. et al; UPLIFT investigators. Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet. 2009;374 (9696):1171-1178 www.thelancet.com

3. Corhay J., Louis R.The UPLIFT study (Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium). Rev Med Liege. 2009;64(1):52-57

4.Tashkin D.Impact of tiotropium on the course of moderate-to-very severe chronic obstructive pulmonary disease: the UPLIFT trial. Expert Rev Respir Med. 2010;4(3):279-289 www.expert-reviews.com/loi/ers