Indacaterol е с предимства пред tiotropium при ХОББ01/11/2012

Indacaterol maleate (прах за инхалиране с инхалатора Onbrez® Breeezhaler®, Novartis) има сходна ефективност с tiotropium bromide за подобрение на белодробната функция при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), като в същото време постига по-добри клинични резултати като подобрение на задуха и физическата активност, показаха резултатите от проучването INTENSITY, публикувани в списание European Respiratory Journal (1).

INTENSITY е първото изпитване, което директно (head-to-head) сравнява ефектите на бета-2 агониста indacaterol и антихолинергичния медикамент tiotropium за лечение на ХОББ. Включени са 1598 пациенти с умерена до тежка форма на заболяването, разделени в две групи: indacaterol 150 mcg (n=797) или tiotropium 18 mcg (n=801) за период от 12 седмици.

Първичният краен показател е най-ниската стойност на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) след 12 седмици лечение. Вторичните крайни показатели включват оценка на задуха и качеството на живот чрез съответните въпросници.

Резултатите по отношение на първичния краен показател показват, че indacaterol има сравнима ефикасност с tiotropium по отношение на подобряването на белодробната функция, оценена чрез измерване на ФЕО1 след 12 седмици лечение (1).

Indacaterol е постигнал сигнификантно по-добри резултати от tiotropium по отношение на вторичните крайни показатели: подобрение в степента на задуха (р<0.001); по-рядко използване на спасителна терапия (р<0.004) и подобрение на качеството на живот (р<0.001) (1).

Пациентите, лекувани с inda-caterol, имат с 49% по-голяма вероятност да постигнат клинично значимо подобрение на задуха и с 43% по-голяма вероятност за подобрение на качеството на живот спрямо тези, лекувани с тиотропиум (1).

Честотата на нежелани събития е сходна в двете групи (39.7% в групата на лечение с indacaterol спрямо 37.2% в групата на лечение с tiotropium), като най-чести са били влошаване на заболяването, кашлица и назофарингит (1).

Indacaterol (Onbrez Breezhaler) е дългодействащ селективен бета-2 агонист (LABA) за еднократно дневно приложение в доза 150 mcg при възрастни пациенти с ХОББ. Той е подходящ за продължително бронходилататорно лечение на обструкция на дихателните пътища (2).

Индакатерол има бързо начало на действие след приема на първата доза и е ефективен в продължение на 24 часа, което позволява неговото еднократно инхалиране (2).

В 12-седмично проучване при пациенти с ХОББ, индакатерол е постигал значимо подобряване на белодробната функция и физическия капацитет като е понижил обструкцията на дихателните пътища в сравнение с плацебо (3).

В големи, дългосрочни проучвания (до 12 месеца) при пациенти с умерена до тежка ХОББ, еднократното дневно приложение на индакатерол води до значимо подобрение на белодробната функция не само в сравнение с плацебо, но и спрямо други бета-2 агонисти като formoterol или salmeterol, прилагани два пъти дневно, и сравнимо с tiotropium bromide (всички бронходилататори са въвеждани инхалаторно) (4-6).

От представените данни може да се направи изводът, че индакатерол представлява подходящо решение за поддържащо лечение при възрастни пациенти с ХОББ (7). (ИТ)

Използвани източници:

1. Buhl R., Dunn L., Disdier C.. еt al; INTENSITY study investigators. Blinded 12-week comparison of once-daily indacaterol and tiotropium in COPD. Eur Respir J. 2011; 38: 797-803 http://erj.ersjournals.com

2. Onbrez EU SPC, 26/07/2012

3. Feldman G., Siler T., Prasad N. Et al.; INLIGHT 1 study group. Efficacy and safety of indacaterol 150 microg once-daily in COPD: a double-blind, randomised, 12-week study. BMC Pulm Med. 2010; 8:10:11

4. Kornmann O., Dahl R., Centanni S. et al; INLIGHT-2 (Indacaterol Efficacy Evaluation Using 150-µg Doses with COPD Patients) study investigators. Once-daily indacaterol versus twice-daily salmeterol for COPD: a placebo-controlled comparison. Eur Respir J. 2011;37(2):273-279

5. Dahl R., Chung K., Buhl R. et al; INVOLVE (INdacaterol: Value in COPD: Longer Term Validation of Efficacy and Safety) Study Investigators. Efficacy of a new once-daily long-acting inhaled beta2-agonist indacaterol versus twice-daily formoterol in COPD. Thorax. 2010;65(6):473-479 http://thorax.bmj.com

6. Vogelmeier C., Ramos-Barbon D., Jack D. et al. INTIME study investigators (INdacaterol & TIotropium: Measuring Efficacy). Indacaterol provides 24-hour bronchodilation in COPD: a placebo-controlled blinded comparison with tiotropium. Respir Res. 2010; 11:135 http://respiratory-research.com

7. McKeage K. Indacaterol: a review of its use as maintenance therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Indacaterol: a review of its use as maintenance therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Drugs. 2012;72(4):543-63 http://adisonline.com/drugs/Pages/default.aspx