Ibandronate един път месечно за терапия на остеопороза01/11/2012

Ibandronate*, приет един път мeсечно в доза от 150 mg, е ефективна, удобна за приложение и добре толерирана терапевтична алтернатива за пациентките с постменопаузална остеопороза (ПМО), показаха резултатите от поредица клинични проучвания (1-7).

Със застаряването на населението в световен мащаб, остеопорозата се превръща във все по-сериозен здравен проблем. Обусловените от заболяването фрактури са асоциирани със значителна инвалидност и леталитет. Целта на терапията е повишаване на костната минерална плътност (КМП, bone mineral density – BMD) и понижаване на риска за фрактури.

Бисфосфонатите, които потискат активността на остеокластите и намаляват костната резорбция, са в основата на лечението. Повечето от тези антирезорбтивни средства се прилагат през устата и необходимостта от чест прием (всеки ден или веднъж седмично) повлиява неблагоприятно комплайънса на пациентите при провеждане на дългосрочно лечение.

Пероралните лекарствени форми трябва да пият с цяла чаша вода (за да избегне залепване на таблетката върху лигавицата на хранопровода, в право положение, на гладно - най-добре е сутрин след ставане от сън, като половин до един час след това не трябва се приема нищо друго освен вода).

Това е причината за разработването на бисфосфонати за перорален прием, позволяващи дозиране през по-големи интервали от време. За провеждането на такива режими са необходими препарати с висока потентност, които могат да се прилагат в ниски ефективни дози и са с добра поносимост. Ibandronate e такъв представител на групата, който е одобрен за еднократно месечно приложение в доза от 150 mg за лечение на ПМО.

Възможността за прием на ibandronate един път месечно има редица предимства:

- удобство за пациента - препоръките за дозиране трябва да се спазват един път в месеца, а не всеки ден или всяка седмица – резултатите от клинични проучвания показват, че около 70% от лекуваните предпочитат еднократния месечен пред еднократния седмичен прием (1)

- повишен комплайънс на болните - придържане в по-голяма степен (+25%) към терапията, в сравнение с пациентите, получавали седмични дози alendronate или risendronate (2), което води до подобрен дългосрочен терапевтичен ефект

- по-добра поносимост чрез редуциране на потенциалните странични ефекти отстрана предимно на горните отдели на гастроинтестиналния тракт (най-често дисфагия) поради по-рядката експозиция на медикамента

Ibandronate, приложен един път в месеца, e също толкова ефективен, колкото и alendronate и risedronate, приемани всяка седмица, за понижение на риска за фрактури на тазобедрената става (ТБС), невертебрални и каквито и да било фрактури.

За превенция на вертебралните фрактури ефикасността на лечението с ibadronate в еднократен месечен прием е по-голяма, отколкото тази на другите бисфосфонати, прилагани всяка седмица, показаха резултатите от проучването VIBE** (3).

Целта на VIBE е да съпостави честотата на фрактурите при пациенти, приемали ibandronate един път месечно през устата с тази при болни, получавали перорално бисфосфонати (BP) всяка седмица.

Участничките са жени на възраст >/=45 години, от които 7345 са били на лечение с ibandronate един път в месеца, а 56 837 са получавали BP всяка седмица. Пациентките със злокачествено заболяване на костите или с болест на Paget са изключени от изпитването.

На 12-ия месец рискът за фрактури е бил <2%, като този риск не се е различавал съществено между пациентите, получавали ibandronate един път месечно или други BP един път в седмицата, за фрактурите на тазобедрената става (ТБС), невертебрални или каквито и да било фрактури (адаптиран относителен риск: ТБС 1.06, p=0.84; невертебрални 0.88, p=0.255; други фрактури 0.82, p=0.052).

Получавалите ibandronate са имали сигнификантно по-нисък риск за фрактури на прешлените, отколкото лекуваните с BP един път седмично (адаптиран относителен риск 0.36, p=0.006).

Терапията с ibandronate, приложен перорално в доза от 150 mg един път месечно, при жени с постменопаузална остеопороза е също толкова ефективна и със сходна поносимост, както лечението с alendronate в доза 70 mg, приет веднъж седмично, показаха резултатите от проучването MOTION, публикувани в списание Clinical Therapeutics (4).

Целта на MOTION е да сравни ефекта от приложението на ibandronate и на alendronate върху промяната (спрямо изходните стойности) на КМП в лумбалната част на гръбначния стълб и на бедрената кост.

Проучването е рандомизирано, мултицентърно, двойно-сляпо и международно. Участниците са постменопаузални жени (n=1860) с остеопороза на възраст между 55 и 85 години. Те са рандомизирани на лечение с ibandronate 150 mg (n=887) един път месечно или на alendronate 70 mg (n=873) веднъж седмично за период от 12 месеца.

В началото на проучването и на седмия ден, третия и шестия месец, шест месеца+седем дни и на 12-ия месец са изследвани серумните концентрации на маркерите за костна резорбция (C-телопептид на веригата на тип 1 колаген - sCTX) и за костно образуване (N-терминален пропептид от тип I проколаген) и е определена КМП чрез двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (Dual-Energy X-ray Absorptiometry - DEXA).

Средната промяна в концентрациите на sCTX са -75.5% за ibandronate и -81.2% за alendronate. Пациентките, отговорили на терапията с повишение на КМП на лумбалната част на гръбначния стълб и на бедрената кост, са били съответно 90 и 87% за ibandronate и 92 и 90% респективно за alendronate.

Целта на голямото, мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо проучване MOBILE е да съпостави ефикасността на ibandronate, приложен р.о. един път месечно (в доза от 100 или 150 mg) с тази на ibandronate, приеман р.о. всеки ден в доза 2.5 mg, за промяната КМП на лумбалната част на гръбначния стълб (5).

Участничките са 1609 с постменопаузална остеопороза. Те са рандомизирани да приемат ibandronate през устата един път месечно в три различни дози (50+50, 100 и 150 mg) или ibandronate 2.5 mg перорално всеки ден. Анализи са извършени в края на първата и на втората година от лечението.

Еднократното месечно приложение на ibandronate, и в трите дози, е не по-малко ефективно от всекидневния прием на медикамента – увеличение на КМП с 5.3-6.6%, а дозата от 150 mg месечно дори превъзхожда по ефективност тази от 2.5 mg на ден (р</=0.002).

Наблюдавано е увеличение на КМП във всички участъци на бедрената кост. Най-голямо повишение на КМП в лумбалната част на гръбначния стълб и в областта на тазобедрената става са регистрирани при прием на бисфосфоната в доза от 150 mg един път месечно.

Установено е значително понижение на серумните стойности на sCTX – маркер за костното разграждане, след третия месец на терапията (с 50-66.4%), като тази тенденция се е задържала и на втората година (56.1-67.7%). През двегодишен период на проучването профилът на безопасност на ibandronate, приет един път месечно, е бил съпоставим с този при всекидневен прием на медикамента.

Резултатите на първата година от проследяването показват увеличение на КМП на лумбалните прешлени (с 1.5%) и на бедрената кост (с 0.3%), след прием на ibandronate 150 mg веднъж месечно. Това подобрение се прибавя към регистрираните от предходния двугодишен период увеличения на КМП на лумбалните прешлени (с 6.6%) и на бедрената кост (с 4.2%).

Еднократният месечен перорален прием на ibandronate е високоефективен за подобрение на BMD на гръбначния стълб и бедрената кост, показаха резултатите от проучването MOBILE LTE, представени на годишната среща на American Society of Bone Mineral Research и публикувани в списание Osteoporosis International (6).

Участнички в MOBILE LTE са 698 жени след менопауза, които са достигнали до края на двегодишното изпитване MOBILE, с >/=75% спазване на терапията. Те са рандомизирани на лечение с ibadronate в доза от 100 или 150 mg един път месечно за следващите три години.

Резултатите на третата година от MOBILE LTE показват запазване на увеличението на КМП в проксималната част на бедрената кост, постигнато през първите две години на MOBILE, с малко повишение на КМП в лумбалната част на гръбначния стълб.

Анализът, проведен при 344 пациентки, проследени за период от пет години в MOBILE LTE, показва повишение на КМП в лумбалната част на гръбначния стълб с 8.2% при прием на ibandronate в доза от 100 mg един път месечно и с 8.4% при еднократна месечна доза от 150 mg.

Толерантността към ibadronate за целия период на изследването е била добра, което е от особена важност, тъй като нежеланите странични ефекти са основна причина за прекратяване на лечението с бисфосфонати (7).

„Прилаган веднъж месечно, медикаментът дава предимства и удобства за пациентите, и намалява честотата на страничните ефекти, характерни за бисфосфонатите,” коментира проф. Paul Miller от Colorado Center for Bone Research и водещ автор на проучването MOBILE.

Изводите на специалистите са, че еднократното месечно приложение на ibandronate е високоефективно за превенция на загубата на костно вещество в костите, които са най-често засегнати от постменопаузалната остеопороза. (ЗВ)

* ibandronate - Ossica филмирани таблетки на фармацевтичната фирма Gedeon Richter, е регистриран в България (www.bda.bg)

**Акроними на клиничните проучвания:

VIBE - eValuation of IBandronate Efficacy

MOTION – Monthly Oral Therapy with Ibandronate for Osteoporosis Intervention

MOBILE - Monthly Oral iBandronate In LadiEs

MOBILE LTE - Monthly Oral iBandronate In LadiEs Long Term Extension

*** В нашата уеб страница www.spisaniemd.bg има повече от 30 актуални публикации за терапията на постменопаузална остеопороза (ПМО)

Използвани източници:

1. Silverman S., Emkey R., Reginster J. et al. Adverse event profile with once-monthly oral ibandronate: the MOBILE study long-term extension. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.5650211410/full

2. Emkey R., Koltun W., Beusterien K. et al. Patient preference for once-monthly ibandronate versus once-weekly alendronate in a randomized, open-label, cross-over trial: the Boniva Alendronate Trial in Osteoporosis (BALTO). Current Medical Research and Opinion 2005; 21 (12): 1895–1903 www.ingentaconnect.com/content/libra/cmro

3. Harris S., Reginster Y., Harley C. et al. Risk of fracture in women treated with monthly oral ibandronate or weekly bisphosphonates: The eValuation of IBandronate Efficacy (VIBE) database fracture study. Bone 2009;44:758–765 www.journals.elsevier.com

4. Emkey R., Delmas P., Bolognese M. et al. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate (150 mg) and once-weekly oral alendronate (70 mg): additional results from the Monthly Oral Therapy With Ibandronate For Osteoporosis Intervention (MOTION) study. Clin Ther. 2009 Apr;31(4):751-61 www.clinicaltherapeutics.com

5. Reginster J., Adami S., Lakatos P. et al. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2 year results from the MOBILE study. Ann Rheum Dis 2006; 65: 654–66 http://ard.bmj.com

6. Miller P., Recker R., Reginster J. et al. Efficacy of monthly oral ibandronate is sustained over 5 years: the MOBILE long-term extension study. Osteoporosis International 2011; doi:10.1007/s00198-01101773-0 www.springerlink.com

7. Dore R. Reasons for patient preference for once-monthly ibandronate. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006