Cervarix е ефективна и срещу персистираща инфекция с HPV 6 и 1101/11/2012

AS04-адювантната ваксина Cervarix (GlaxoSmithKline) осигурява известна протекция и срещу персистираща инфекция с типовете на човешкия папилома вирус (HPV) 6 и 11, показаха резултати от финалния анализ на проучването PATRICIA, представени под формата на абстракт по повод на тазгодишния международен конгрес Eurogin 2012*, състоял се в Прага през юни (1).

Проучването PATRICIA е проведено във Великобритания. Публикуваните преди това данни от него показаха, че бивалентната ваксина Cervarix (HPV-16/18) има профилактична ефикасност срещу свързаната с HPV 16 и 18 цервикална интраепителна неоплазия (CIN-2+), като осигурява и кръстосана протекция срещу някои неваксинални онкогенни щамове на вируса. Въпреки че HPV 6 и 11 рядко са свързани с цервикални преканцерогенни лезии, те са най-честите причинители на генитални кондиломи.

В PATRICIA са участвали жени на възраст 15-25 години, които са били разделени на две групи (ваксинирани с HPV-16/18 и контроли). При участничките са провеждани контролни гинекологични и цитологични изследвания през 12 месеца, като за доказване на инфекция с HPV е провеждано ДНК типизиране на цервикалните проби през шест месеца.

Ефикасността на ваксината е проследена както в цялата ваксинирана кохорта жени (TVC), която е получила една или повече дози от ваксината, независимо от изходния си HPV-ДНК серологичен статус (общо 18 644), така и в кохортата жени, които са били серонегативни (TVC-naive) по отношение на HPV 16 и 18 и ДНК-негативни по отношение на всички високо- и нискорискови типове на HPV, както и са имали нормални изходни цитологични изследвания (общо 11 644).

Резултатите след средно проследяване от 47.4 месеца след прилагането на една доза от ваксината и в двете групи са установили, че Cervarix осигурява протекция срещу персистираща инфекция с HPV6 и 11 съответно в:

- група TVC-naive (за всички HPV типове) при 34.5% общо за HPV-6/11 (при 34.9% срещу HPV-6 и при 30.3% срещу HPV-11)

- група TVC при 10.9% общо за HPV-6/11 (при 12.6% срещу HPV-6 и при 5.3% срещу HPV-11)

* Eurogin 2012 (www.eurogin.com/2012) бе посветен на превенцията и контрола на карцинома на маточната шийка и други, свързани с човешките папилома вируси (HPV), заболявания при хората.

Целта на конгреса, в който участват водещи специалисти в различни области на медицината от различни държави, както и представители на медицинската индустрия, е да обобщи научните открития в следните области:

- скрининг за инфекции с HPV и отражение на свързаните с HPV ракови заболявания върху личното здраве и общественото здравеопазване

- стратегии за превенция на свързаните с HPV заболявания

- въвеждане в клиничната практика на ранни диагностични и нови превантивни методи, включително програми за скрининг и превенция с HPV ваксини.

Използван източник:

1.Szarewski A. for the PATRICIA study group. Efficacy of the HPV-16/18-adjuvanted vaccine against HPV types associated with genital warts. Abstract SS 12-2. Eurogin 2012 www.eurogin.com/2012/images/pdf/eurogin-2012-abstracts.pdf