Бивалентната HPV ваксина е с по-добро съотношение цена/ефективност01/11/2012

Бивалентна HPV ваксина* (16/18) e с по-добро съотношение цена/ефективност пред квадривалентната поради изграждането на кръстосана протекция срещу други щамове на човешкия папилома вирус (HPV), показаха резултатите от проучване, проведено в Taipei Medical University и публикувано в списание Value in Health (1).

Цервикалният карцином е третото по честота злокачествено заболяване при жените. Годишно в света се диагностицират около 529 000 нови случаи, които са причина за 275 000 смъртни случая.

Наличните две HPV ваксини са с доказана ефективност и безопасност, като бивалентната осигурява допълнителна протекция към несъдържащите се в нея онкогенни типове HPV, което се дължи на адюванта AS04.

Авторите са си поставили за цел да сравнят епидемиологичния и икономическият ефект, който осигурява допълнителната кръстосана протекция на двувалентната HPV ваксина (16/18) в сравнение с протекцията срещу вирусни типове 6/11, които са включени в четиривалентната HPV ваксина (6, 11, 16, 18).

Използван е статистическият модел на Марков, при който е симулирано естественото развитие на нискорискови (CIN1 и генитални кондиломи) и високорискови (CIN 2/3 и цервикален карцином) лезии за теоретичен период от 95 години.

Включени са 153 000 момичета на възраст 12 години, като е изследвана ефикасността на ваксините, степента на доживотна протекция и финансовите разходи (коригираните според качеството на живот години, quality-adjusted life year - QALY).

Ефикасността на ваксините по отношение на отделните типове лезии е изчислена на базата на съотношението на регистрираните случаи при ваксинирани, спрямо неваксинирани участници.

Данните показват, че ефикасността на бивалентната и квадривалентната HPV ваксини е около 98% и варира между 96 и 100% според различни проучвания. От особен интерес, обаче, е възможността те да осигуряват кръстосана протекция срещу невключените в ваксините онкогенни HPV субтипове (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59).

Резултатите установяват, че по отношение на цената на терапията на CIN1, CIN2/3, цервикален карцином и разходите за скрининг, двувалентната HPV ваксина е с преимущества пред квадривалентната.

Единственият показател, по който двувалентната ваксина е била с по-неблагоприятно съотношение цена/ефективност, е била цената за лечение на гениталните кондиломи.

В основата на тази по-добра икономическа ефективност е била допълнителната кръстосана протекция, осигурена от HPV (16/18).

С помощта на използвания статистически метод е доказано, че приложението на бивалентната ваксина Cervarix (GSK) би довело до превенция на допълнителни 11 484 случая на CIN1 (+15.5%), 1 779 случая на CIN2/3 (+34.3%), 118 случая на цервикален карцином (+29%) и 69 смъртни случая в резултат на заболяването (+29%).

Квадривалентната HPV ваксина Silgard (MSD) е била по-ефикасна по отношение на превенцията на генитални кондиломи – допълнителна превенция на 4150 случая (+71%).

HPV типове 16 и 18 са сред основните причинители на преканцерозни лезии и рак на маточната шийка (РМШ). Скринингът за РМШ чрез цитологично изследване (PAP тест) доведе до ранно диагностициране на цервикалните лезии и оттам – до намаление на заболеваемостта и смъртността в развитите индустриални страни.

В развиващите се страни, програмите за скрининг са ограничени най-вече поради липса на финансиране.

Резултатите от настоящето проучване показват, че общите разходи, свързани с терапия на гениталните инфекции с HPV, са по-ниски при двувалентната, отколкото при квадривалентната ваксина.

Намалението на здравните разходи за лечение при прилагане на двувалентната HPV ваксина е по-голямо, отколкото намалените разходи за терапия на генитални кондиломи (при квадривалентната HPV ваксина). Статистически анализи доказват, че двувалентната HPV ваксина е с предимство по отношение на цена/ефективност в 98.2% от случаите.

Към момента липсват дългосрочни резултати за имуногенността на двете ваксини, но наличните данни сочат, че HPV антителата персистират до девет години след ваксинирането.

Епидемиологични модели доказват, че антителата срещу HPV 16/18 могат да са налични за период от минимум 20 години, което е по-продължително от времето след прекарана HPV инфекция.

Редица проучвания доказаха различния профил на двувалентната и квадривалентната ваксини, което е свързано с различни здравни и икономически резултати. Това се дължи основно на предимствата на придобитата кръстосана протекция, осигурявана с помощта на бивалентната ваксина.

Cervarix – бивалентна 16/18 HPV ваксина е адювантна, не-инфекциозна рекомбинантна ваксина, създадена от високопречистени вирусоподобни частици (VLP) на основния капсиден L1 протеин на онкогенните HPV типове 16 и 18.

Тъй като VLP не съдържат вирусна ДНК, те не могат да инфектират клетките, да се реплицират или да предизвикат заболяване. Изследвания върху опитни животни доказаха, че ефикасността на L1 VLP ваксините се медиира основно от развитието на хуморален имунен отговор.

Препоръчваната схема за ваксиниране е 0, 1 и 6 месеца при момичета над деветгодишна възраст. При необходимост за вариация на апликациите, втората доза може да се приложи между 1 и 2.5 месеца след първата, а третата – 5-12 месеца след първата. Препоръчително е получилите първата доза да завършат пълния цикъл на ваксиниране. (ИТ)

* Cervarix на GSK (http://hcp.gsk.co.uk/therapy-areas/vaccines/cervarix/) е регистрирана в България (www.bda.bg)

Допълнителна информация за карцинома на маточната шийка и ваксините срещу HPV може да намерите на нашата уеб страница www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Demarteau N., Tang C., Chen H. et al. Cost-effectiveness analysis of the bivalent compared with the quadrivalent HPV vaccines in Taiwan. Value in Healthcare 2012; 622-631 www.elselvier.com/locate/jval