Afatinib е ефективен като първа линия терапия на EGFR + карцином на белия дроб01/11/2012

Afatinib – необратим блокер на семейството ErbB, прилаган като първа линия терапия при пациенти с рак на белия дроб, увеличава периода на преживяемост без прогресия на заболяването, в сравнение с най-добрата стандартна химиотерапия с pemetrexed/cisplatin, показаха резултатите от фаза 3 клиничното изпитване LUX-LUNG 3, представени на годишната среща на American Society of Clinical Oncology (ASCO) (1).

LUX-Lung 3* е най-голямото до днес проучване, включващо пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб с мутация на EGFR (EGFR+ NSCLC), както и е първото изследване, което използва за сравнение pemetrexed/cisplatin при тази група болни.

Ранното изследване на пациентите с белодробен карцином за установяване на мутация на рецептора за епидермалния растежен фактор (EGFR) е изключително важно за уточняване на терапията и за подобряване на прогнозата. За целта се използват имунохистохимични методи със специфични за мутацията антитела (mAbs).

“LUX-Lung 3 не само постига своята първична крайна цел, но и доказва, че терапията с afatinib, особено при пациенти с най-често срещаните мутации на EGFR, почти удвоява периода на преживяемост без прогресия в сравнение с лечението с химиотерапия,” заяви проф. James Chin-San Yang, главен изследовател на проучването.

Пациентите, приемали afatinib, имат преживяемост без прогресия на заболяването (progression free survival - PFS) от 11.1 месеца, срещу 6.9 месеца в групата на стандартно лечение (pemetrexed/cisplatin).

Важно е да се отбележи, че болните с най-често срещаните мутации на EGFR (L858R и del19 - делеция в ексон 19, представляват 90% от всичките тези мутации), лекувани с afatinib, преживяват повече от година без прогресия (PFS от 13.6 месеца) в сравнение с малко повече от половин година (PFS от 6.9 месеца) при тези в контролната група.

При пациентите, подложени на терапия с afatinib, е бил постигнат и по-добър контрол на симптомите, свързани със заболяването (като задух, кашлица и болки в гърдите), което е довело и до подобрено качество на живот (облекчаване на всекидневната активност).

Най-често срещаните нежелани странични ефекти, наблюдавани при приложението на afatinib, са диария и кожни странични реакции, но те рядко водят до прекъсване на терапията.

За да проучи още по-детайлно възможностите на afatinib за лечение на белодробен карцином, Boehringer Ingelheim започна две нови клинични проучвания, като: LUX-Lung 7 (фаза 2b, в което afatinib ще бъде сравнен с gefitinib като първа линия терапия при пациенти с NSCLC и мутация на EGFR) и LUX-Lung 8 (фаза 3, в което afatinib ще бъде сравнен с erlotinib като втора линия терапия на плоскоклетъчен карцином на белия дроб).

Между 10 и 15% пациентите с NSCLC от европеидната раса имат мутация на EGFR, като при 90% тя е следствие на две мутации (del19 или L858R).

Afatinib е необратим блокер на семейството ErbB (erythroblastic leukemia viral oncogene), което се състои от четири структурно свързани тирозин киназни рецептора**.

Повишеното сигнализиране на тези рецептори стимулира растежа и разпространението на най-инвазивните солидни тумори при хората (на белия дроб, гърдата, главата и шията). (ИТ)

* LUX-Lung 3 е рандомизирано фаза 3 проучване, което сравнява afatinib с две химиотерапевтични средства – pemetrexed и cisplatin, като първа линия терапия при 345 пациенти в стадий IIIb или IV на недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с мутация на EGFR. Първичната крайна цел в него е била постигането на PFS.

** Семейството на протеините ErbB се състои от четири членове:

-ErbB-1, наричан още рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR)

- ErbB-2, наричан още HER2 при хората

- ErbB-3, наричан още HER3

- ErbB-4, наричан още HER4

Използвани източници:

1. LUX-Lung 3: A randomized, open-label, phase III study of afatinib versus pemetrexed and cisplatin as first-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations. Oral presentation at 48th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2012 Abstract No: LBA7500

2. Jang T. et al. 2009. EGFR and KRAS mutations in patients with adenocarcinoma of the lung. The Korean Journal of Internal Medicine 2009; 24 (1): (48-54) www.kjim.or.kr