Разликата в артериалното налягане между двете ръце е свързана с по-лоша прогноза01/09/2012

Разлика в стойностите на систолното артериално налягане (САН) между двете ръце при пациенти с артериална хипертония (АХ) показва повишен риск за сърдечносъдови инциденти и обща смъртност в рамките на 10-годишно проследяване, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Различия в стойностите на артериалното налягане (АН) между двете ръце могат да се наблюдават в различни ситуации – в общата популация, при здрави жени в пренаталния период, в групи с повишен риск за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) – при наличие на АХ, диабет тип 2 (ДТ2), хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и периферно-съдова болест.

Подобна разлика е свързана със забавено поставяне на диагноза АХ и с по-висока честота на незадоволителен контрол на повишеното АН, поради неправилно измерване на АН (на ръката с отчитани по-ниски стойности).

Затова, АН трябва да бъде измервано на двете ръце – препоръка, която не винаги се спазва. Разлика в стойностите на АН между двете ръце 20mmHg обикновено се дължи на подлежащо съдово заболяване.

В настоящото проучване са включени 230 участници с АХ, които са проследени за среден период от 9.8 години. При 24% от тях има разлика в стойностите на САН между двете ръце >10 mmHg, при 9% - >15 mmHg, а при 6% диастолното АН (ДАН) между двете ръце се различава с >10 mmHg.

Пациентите са разделени на групи по следния начин: разлика в стойностите на САН между двете ръце под или над 10 mmHg, както и под или над 15 mmHg, и разлика в стойностите на ДАН между двете ръце под или над 10 mmHg. Изходните характеристики в сравняваните групи не се различават значимо.

Различията в САН, измерено на двете ръце, >10 mmHg, както и >15 mmHg, са свързани с увеличение на риска за сърдечносъдови инциденти, сърдечносъдова и обща смъртност. Рискът се увеличава с 5-6% при всяко повишение с 1 mmHg на разликата в САН между двете ръце.

Несъответствие в стойностите на ДАН между двете ръце >10 mmHg е свързано с повишен риск за сърдечносъдови инциденти и комбиниран риск за нефатални сърдечносъдови събития и обща смъртност. Тук всяко повишение на посочената разлика с 1 mmHg е свързано с 9% повишение на риска за фатално или нефатално нежелано събитие.

От изследваната група, 183 участници са без анамнеза за предшестващо ССЗ. В тази подгрупа разликите в стойностите на систолното и диастолно АН между двете ръце допринасят за повишение на риска за нежелани сърдечносъдови инциденти по същия начин, както и в цялата анализирана популация.

Друг важен резултат от проучването е, че разлика в стойностите на САН между двете ръце >10 mmHg при хора без анамнеза за ССЗ, но с висок сърдечносъдов риск (>20%, оценен по скалата на Framingham – представлява рискът за развитие на ССЗ в рамките на следващите 10 години), изравнява по риск посочената група с пациентите с анамнеза за предшестващо ССЗ.

Авторите на изпитването предлагат при установяване на значителна разлика (>10 mmHg) в стойностите на АН между двете ръце да се предприемат по-агресивни профилактични мерки, като например добавяне на статин и антиагрегант към терапията.

Освен това подобна разлика вероятно е резултат на субклинично периферно съдово заболяване, което от своя страна оправдава провеждането на допълнителни диагностични процедури за обективизиране на съдовото засягане.

Посочените стратегии, обаче, не се основават на доказателства за клинична полза и преди тяхното по-широко въвеждане в практиката е необходимо провеждане на допълнителни проучвания. (ЯС)

Използван източник:

1. Clark C., Taylor R., Shore A. et al. The difference in blood pressure readings between arms and survival: primary care cohort study. BMJ 2012; 344:e1327 www.bmj.com/content/344/bmj.e1327