Ползите от trimetazidine надвишават рисковете при стабилна ангина пекторис01/09/2012

Ползите от приложението на trimetazidine надвишават рисковете при пациенти със стабилна ангина пекторис (САП), показаха резултатите от анализ на безопасността и ефикасността на медикамента на Европейската лекарствена агенция (EMA), публикуван през юни (1).

Trimetazidine е антиисхемичен медикамент с метаболитно въздействие върху миокардните клетки (частичен инхибитор на окислението на свободните мастни киселини), който позволява по-ефективно използване на енергийните субстрати в условие на ограничена наличност (исхемия). Използва се за облекчаване на симптомите при болни със САП в допълнение към други антиангинозни медикаменти.

Лекарствени средства, съдържащи триметазидин, са достъпни от 1970 година. Повод за настоящия анализ на ЕМА е въпрос, повдигнат през 2011 година от френската лекарствена агенция, за вероятността този медикамент да е свързан с появата на паркинсоноподобни симптоми (тремор, мускулна ригидност и синдром на неспокойните крака) при някои лекувани с него пациенти, които нямат анамнеза за болест на Паркинсон.

ЕМА е проверила отново данните от клинични проучвания, публикувана литература, спонтанни съобщения за нежелани странични ефекти и данни от лекарствени компании, предлагащи лекарствени средства, които съдържат trimetazidine. Наблюдаваните двигателни нарушения са рядко срещани и обратими.

Агенцията подкрепя използването на trimetazidine за облекчаване на симптомите на САП в добавка към други антиангинозни медикаменти при липса на достатъчно повлияване на симптоматиката или при непоносимост към другите антиангинозни медикаменти.

В този случай ползите от приложението на trimetazidine са по-големи от плацебо и надвишават евентуалните рискове.

ЕМА планира провеждането на клинично проучване за оценка на дългосрочните ефекти от приема на trimetazidine.

Относно употребата на trimetazidine за лечение на шум в ушите, световъртеж и зрителни нарушения, ползите не надвишават рисковете и ЕМА препоръчва преустановяване на приема на медикамента и замяната му с алтернативни средства.

Лечението с trimetazidine се свързва с:

- понижаване на честотата и продължителността на ангинозните пристъпи при пациентите с исхемична болест на сърцето (редуциран брой на пристъпите на седмица и намален среден прием на нитрати на седмица)

- повишаване на общия праг на натоварване – удължаване на времето до поява на депресия на ST от 1 mm (критерий за исхемия) и на времето по поява на стенокардия

Тримeтaзидин с модифицирано освобождаване (MR) e подходящ за лечение на ангина пекторис при пациенти с хипертрофична кардиомиопатия и аортна стеноза, тъй като антииисхемичното му действие не е модулирано от вазодилатация.

При болни със САП и придружаваща еректилна дисфункция може да се прилага със sildenafil за разлика от нитратите. (ЯС)

Използван източник:

1. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Trimetazidine_31/WC500129195.pdf