Патогенни микроорганизми при апендицит01/09/2012

Локалната инфекция с Fusobacterium nucleatum/necrophorum е често срещана при острия апендицит и е отговорна за повечето случаи на заболяването, показаха резултати от проучване, публикувани в списание Gut (1).

Острият апендицит е най-често срещаното спешно състояние в хирургията, но въпреки това етиологията на това локално чревно възпаление остава все още неясна. В миналото обструкцията се е смятала за една от основните причини за възникване на заболяването, но според данни от съвременните хистопатологични изследвания само малка част от случаите с апендицит протичат с обструкция, която е по-скоро следствие от заболяването.

Полибактериалната колонизация и последващата инфекция се считат понастоящем за основен причинител на възпалителния процес, но често основните или водещите причинители остават неизяснени. Това се дължи отчасти на факта, че разнообразието на полимикробната флора в дебелото черво е голямо – над 5000 вида.

Съвременните биологични среди не могат качествено и количествено да определят всички видове бактерии, срещани в зоната на възпалението, поради което се налага използването на рибозомна РНК-базирана флуоресцентна in situ хибридизация (FISH).

Целта на авторите на настоящото проучване е да определят дали бактериалната флора при апендицит се различава по състав от тази при биопсии на цекум при здрави хора и дали промените при апендицит са локални или се срещат и в други зони (право черво).

Изследвани са 70 случаи на апендицит с помощта на рибозомна РНК-базирана FISH, Направени са 400 биопсии на цекум и са взети 400 проби от копрокултури от болни с възпалителни чревни заболявания, които са използвани като контроли.

Резултатите показват, че при катарален апендицит се развиват развиват характерни лезии на единични епителни клетки, които са изпълнени с бактерии от различни популации, без да се наблюдават улцеративни промени в околните тъкани. Бактериите инфилтрират дълбоко тъканите при супуративен апендицит.

Fusobacteria (главно Fusobacterium nucleatum и necrophorum) се откриват като специфични патогени в епителните и субмукозните инфилтрати при 62% от пациентите с установен апендицит.

Наличието на Fusobacteriа в мукозните лезии корелира правопропорционално с тежестта на апендицита, като тази микробна флора липсва при биопсиите на цекум на здравите контроли.

Локалната колонизация с Bacteroides, Eubacterium rectale (Clostridium група XIVa), Faecalbacterium, Akkermansia muciniphila е в обратнопропорционална връзка с тежестта на апендицита. Освен това, при ректалните биопсии на случаите с остър апендицит, не са открити Fusobacteriа. (ОИ)

Използван източник:

1. Swidsinski A., Dorffel Y., Loening-Baucke V. et al. Acute appendicitis is chracterised by local invasion with Fusobacterium nucleatum/necrophorum. Gut 2011; 60: 34-40 http://gut.bmj.com/content/60/1/34.abstract