Мезентериалните адипоцити участват във възпалителните процеси при болестта на Crohn01/09/2012

Мезентериалните адипоцити са важен източник на С-реактивен протеин (CRP) при болестта на Crohn и мезентериалната мастна хиперплазия може би допринася за възпалителните промени при автоимунното чревно заболяване, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Gut (1).

Открит за първи път в серума на пациент с пневмококова пневмония през 1930 година, CRP притежава способността да реагира на фосфолипидите в клетъчната стена на Streptococcus рneumoniae и да осигурява имунна защита срещу тези бактерии.

Освен като неспецифичен лабораторен показател за възпалителен процес, той е един от най-важните маркери за активноста на болестта на Crohn и отговора към прилаганата терапия.

Мезентериалната мастна хиперплазия е характерна за болестта на Crohn и рядко се среща при други автоимунни гастроентерологични заболявания (например липсва при улцерозен колит). Освен черния дроб, друг основен източник на CRP са адипоцитите (2).

Основният регулатор на синтеза на CRP от черния дроб е интерлевкин-6 (IL-6), като освен IL-6, туморният некротичен фактор алфа (TNF-alpha) е другият важен проинфламаторен цитокин в мастната тъкан.

По данни от различни проучвания, адипоцитите реагират на повишена бактериална транслокация в мезентериалната мастна тъкан чрез синтез на проинфламаторни молекули като NOD (нуклеотид олигомеризационен домейн) 1 и NOD2, както и TLR-1 и TLR-2.

Поради увеличения пермеабилитет на мастната тъкан и възможност за бактериална транслокация при болестта на Crohn, автоимунното заболяване може да тригерира продукцията на CRP от мезентериалните адипоцити, като допринася за повишените серумни нива на възпалителния маркер.

Целта на настоящото проучване е да изследва продукцията на CRP от адипоцитите при 22 пациенти с установено заболяване и 21 здрави контроли, като се анализират in vitro и in vivo ефектите на инфламаторните и бактериални стимули за синтез на CRP .

Всички участници са били с нормално телесно тегло, без фамилна анамнеза за захарен диабет или лечение с медикаменти, които да модулират висцералната мастна тъкан (infliximab, кортикостероиди или metformin).

В проучването са изследвани отделянето на CRP в мезентериалната и подкожна мастна тъкан при болните с Crohn и корелацията между плазмените нива на CRP и нивото на мезентериалната информационна РНК (иРНК).

Освен това, в адипоцитни клетъчни линии е направен анализ на експресията на CRP при инфламаторна стимулация, а бактериалната транслокация в мезентериалната мастна тъкан е изследвана в експериментални модели на колит и илеит, както и при пациенти с болест на Crohn.

Резултатите показват, че експресията на CRP е повишена в мезентериалната мастна тъкан на пациенти с болест на Crohn, като нивата на иРНК са съответно 80+/-40 и 140+/-65 пъти по-високи отколкото в мезентериалната тъкан на пациенти с улцерозен колит и в подкожната мастна тъкан при същите пациенти с болест на Crohn, като тези нива корелират с плазмената концентрация на възпалителния маркер.

Нивата на иРНК за CRP в клетъчните линии се повишават и от Escherichia coli (1230+/- 175 пъти), липополизахариди (26+/-0.5 пъти), TNF- alpha (15+/-0.3 пъти) и IL-6 (10+/-0.7 пъти). Бактериална транслокация към мезентериалната тъкан се наблюдава при 27% от пациентите с болест на Crohn и 13% от здравите контроли, като се увеличава при експериментален колит и илеит.

Авторите установяват и повишена експресия на иРНК за TLR2, TLR4, NOD1 и NOD2 в човешките мезентериални адипоцити.

Мезентериалната тъкан е важен източник на CRP при болест на Crohn и продукцията на CRP от адипоцитите се тригерира от бактериални и инфламаторни стимули.

Според авторите на изследването, бактериалната транслокация в мезентериалните адипоцити при заболяването е сходна с транслокацията в мезентериалните лимфни възли.

Тези данни потвърждават ролята на адипозната тъкан във възпалителните и инфекциозни процеси при болестта на Крон, като намаляването на тази тъкан може да се окаже важна в овладяването на активността на автоимунното гастроентерологично заболяване. (ОИ)

Използвани източници:

1. Peyrin-Biroulet L., Gonzalez F., Dubuquoy L. et al. Mesenteric fat as a source of C reactive protein and as a target for bacterial translocation in Crohn’s disease. Gut 2012; 61:78-85 www.gutjnl.com

2. Anty R., Bekri S., Luciani. et al. The inflammatory C-reactive protein is increased in both liver and adipose tissue in severely obese patients independently from metabolic syndrome, type 2 diabetes, and NASH. Am J Gastroenterol 2006; 101:1824-33 www.nature.com/ajg