Колко бързо трябва да титрираме антихипертензивните медикаменти?01/09/2012

Оценка на максималната ефикасност на антихипертензивните медикаменти може да се направи още в края на първата седмица от началото на терапията показаха резултатите от английско проучване, публикувани в списание Heart (1).

Изборът на антихипертензивно средство обикновено се базира на резултатите от рандомизирани клинични проучвания, отчитайки индивидуалните особености на пациента. Дозата на медикамента, обаче, често се индивидуализира чрез титриране, на базата на отговора на артериалното налягане (АН).

Ако титрирането е прекалено бързо има опасност да повишим дозата преди да сме достигнали до пълния отговор към медикамента. Прекалено бавното титриране на терапията, от друга страна, поставя болния за по-продължителен период от време на по-висок риск за сърдечносъдови усложнения.

Настоящият мета-анализ обхваща 18 проучвания с общо 4 168 участници на средна възраст от 51 до 58 години. Условие на включване на определено проучване в анализираната група е наличието на данни за средната промяна на АН спрямо изходните стойности на поне двуседмични интервали от време от инициирането на терапията.

Анализът на данните показва, че времето до достигане на 50% от предвидения максимален ефект е приблизително една седмица. Този времеви интервал е валиден както за систолното, така и за диастолното АН. Класът на използвания антихипертензивен медикамент не оказва влияние върху времето до достигане на 50% от очаквания ефект.

При титриране на дозата, обаче, се наблюдава както по-бързо достигане до тази 50% ефективност на медикамента (1.2 спрямо 0.7 седмици за систолното АН и 1.4 спрямо 0.7 седмици за диастолното АН), така и общо увеличение на антихипертензивната ефективност.

Мета-анализът показва, че преценка за антихипертензивната ефективност на определен медикамент (неговата доза) може да се направи рано - още след края на първата седмица. Това би могло да намали времето, през което пациентът е подложен на по-неефективно лечение и да позволи по-бърз избор на ефективна терапия. (ЯС)

Използван източник:

1. Lasserson D., Buclin T., Glasziou P. How quickly should we titrate antihypertensive medication? Systematic review. Heart 2011;97:1771-1775 http://heart.bmj.com/content/97/21/1771.abstract