Corlentor® е включен в новите препоръки на ESC за лечение на сърдечна недостатъчност01/09/2012

Corlentor® (ivabradine)*, медикамент, понижаващ сърдечната честота, е включен в новите указания на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на хроничната сърдечна недостатъчност (СН), публикувани в European Heart Journal (1).

Според новите препоръки на ESC:

- ivabradine e подходящ за лечение на пациенти със систолна СН и левокамерна фракция на изтласкване (ФИ) 70 удара/минута, въпреки тройната терапия с оптимизирана (или максимално толерирана) доза бета-блокери, АСЕ инхибитори (или ангиотензин рецепторни блокери) и антагонисти на минералкортикоидните рецептори

- ivabradine показан и при пациенти със систолна СН (ФИ70 уд/мин, които имат непоносимост към бета-блокери, като при тези случаи се прилага в комбинация с АСЕ инхибитори (или ангиотензин рецепторни блокери) и антагонисти на минералкортикоидните рецептори.

Намалението на смъртността и на честотата на хоспитализациите са показател за ефективността на прилаганата терапия да забавя или да спира прогресивното влошаване на СН, се подчертава в новото ръководство на ESC. В това отношение, терапевтичните ползи от Corlentor са доказани в проучването SHIFT.

Пациентите със сърдечна недостатъчност и повишена сърдечна честота са изложени на сигнификантно по-висок риск от смъртност или хоспитализация - два фактора с отрицателен ефект спрямо качеството на живот и дългосрочната прогноза на пациентите и значително бреме за системите на здравеопазване (2).

През февруари 2012 г. Европейската агенция за лекарствените средства (ЕMA) одобри ново показание* на приложение на ivabradine при хронична СН. То се базира на нови данни от проучването SHIFT (3), в което при пациенти със синусов ритъм и СЧ - по-висока или равна на 75 уд/мин - е демонстрирано сигнификантно намаление на комбинираната първична крайна цел (сърдечносъдова смъртност и хоспитализация за влошила се сърдечна недостатъчност) с 24% (p<0.0001), намаление на риска от сърдечносъдова смъртност със 17% (p=0.0166), на общата смъртност със 17% (p=0.0109) и на хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност с 30% (p<0.0001).

Corlentor (ivabradine) е единственият медикамент, понижаващ избирателно сърдечната честота (СЧ) чрез инхибиране на един от електрическите сигнали, определящи СЧ - пейсмейкърният If поток (3). Той понижава СЧ без да повлиява сигнификантно способността на сърдечния мускул да изпомпва кръвта (3, 4).

SHIfT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, включващо 6505 пациенти от 37 страни. Проучването е планирано да оцени, дали добавянето на Corlentor на фона на оптимална терапия, препоръчвана от ръководствата за лечение, подобрява сърдечносъдовите крайни цели при пациенти с умерена до тежка хронична СН, с намалена левокамерна фракция на изтласкване и СЧ =/>70 уд/мин (5).

Резултатите от SHIfT сочат, че лечението с If инхибитора ivabradine намалява риска от първичната комбинирана крайна цел (сърдечносъдова смъртност и хоспитализация за влошила се сърдечна недостатъчност) с 18% (p<0.0001), смъртността от СН с 26% (p=0.014) и риска от хоспитализация с 26% (p<0.0001). Терапевтичните ползи са наблюдавани, въпреки, че пациентите в проучването вече са получавали препоръчваната конвенционална терапия за СН (4).

В подгрупата пациенти с изходна СЧ над 75 уд/мин (n = 4150), Corlentor е намалил риска от първичната комбинирана крайна цел (сърдечносъдова смъртност и хоспитализация за влошила се СН) с 24 % (p<0.0001), сърдечносъдовата смъртност със 17% (p=0.0166) и общата смъртност със 17% (p=0.0109).

Предварително планирано подпроучване, включващо 1944 пациенти от популацията на основното проучване, демонстрира, че понижението на сърдечната честота, постигнато при лечение с ивабрадин, се свързва с почти двойно подобрение на качеството на живот в сравнение с контролната група. Това подобрение е наблюдавано както по отношение на качеството на живот, свързано със заболяването, така и по отношение на оценката на социалната компонента на качеството на живот (6).

Качеството на живот е оценявано с помощта на Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, въпросник за самооценка от 23 точки за количествена оценка на физическия капацитет, симптомите (честота, тежест и последни промени), социалната функция, самосъзнание за ефективност и знания, и качество на живот (6).

Отделно ехокардиографско под-проучване демонстрира постигнатото с Corlentor намаление на левокамерния обем в края на систолата (обемът на кръвта, оставаща в лява камера след контракция), водещо до подобрение на левокамерната и цялостната сърдечна функция (7).

* Corlentor® се предлага на пазара от януари 2006 г. за лечение на стабилна ангина. Той е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис при възрастни пациенти с коронарна болест на сърцето с нормален (синусов) ритъм и с непоносимост или противопоказания за лечение с бета-блокери; или в комбинация с бета-блокери при пациенти със сърдечна честота >60 уд/мин, неадекватно контролирани с бета-блокер в оптимална доза (3).

Използвани източници:

1. McMurray J., Adamopoulos S., Anker S. et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; DOI:10.1093/eurheartj/ehs104 www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines-Acute%20and%20Chronic-HF-FT.pdf

2. Stewart S., Jenkins A., Buchan S. et al. The current cost of heart failure to the National Health Service in the UK. Eur J Heart Fail. 2002;4:361-371 http://eurjhf.oxfordjournals.org/content/by/year

3.Bohm M., Borer J., Ford I. et al. Heart rate at baseline influences the effect of ivabradine on cardiovascular outcomes in chronic heart failure: analysis from the SHIFT study. Clin Res Cardiol.2012 DOI 10.1007/s00392-012-0467-8 www.springer.com/medicine/cardiology/journal/392

4. DiFrancesco D., Camm J. Heart rate lowering by specific and selective I(f) current inhibition with ivabradine: a new therapeutic perspective in cardiovascular disease. Drugs 2004; 64(16): 1757-1765 http://adisonline.com/drugs/Pages/default.aspx

5. Swedberg K., Komajda M., Bohm M. et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2010; 376:875-85 www.thelancet.com

6. Ekman I., Chassany O., Komajda M. et al. Heart rate reduction with ivabradine and health related quality of life in patients with chronic heart failure: results from the SHIFT study. Eur Heart J. 2011; 32:2395-2404.

7. Tardif J., O’Meara E. et al. Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and function: results from the SHIFT echocardiography substudy. Eur Heart J. 2011, DOI: 10.1093/eurheartj/ehr311 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/08/26/eurheartj.ehr311.full.pdf+html