Блокерите на ренин-ангио-тензиновата система са от полза и при нормотоници01/09/2012

Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) и ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) са от полза при пациенти с атеросклеротична болест или с повишен риск за такава, дори когато тяхното артериално налягане (АН) е <130 mmHg, показаха резултатите от голям мета-анализ, публикуван в списание European Heart Journal (1).

Вторични анализи на различни проучвания с ACEi и ARB показват подобна степен на намаление на честотата на неблагоприятни сърдечносъдови събития независимо от наличието или липсата на изходна артериална хипертония (АХ). Тези проучвания, обаче, са малки и доказателствената им стойност не е достатъчна, за да може да се препоръча приложение на тези медикаменти на фона на нормално АН.

Това е причината за настоящия мета-анализ, който обхваща плацебо-контролирани проучвания с поне 1 000 участници, с повишен риск за или вече налична атеросклеротична съдова болест, с приложение на ACEi или ARB за поне 12 месеца и проспективно проследяване на сърдечносъдовите събития (смъртност, миокарден инфаркт - МI и инсулт).

В мета-анализа са включени 13 проучвания с общо 80 594 участници, на средна възраст между 55 и 67 години и средни стойности за изходното систолно АН (САН) между 126 и 152 mmHg. Повечето пациенти получават и съпътстваща антихипертензивна терапия. Първичната крайна цел включва комбинираната честота на сърдечносъдова смъртност, нефатален МI и нефатален инсулт.

ACEi или ARB намаляват честотата на първичната крайна цел с 11% в цялата изследвана група. При болните с изходно САН <130 mmHg приложението на ACEi или ARB е свързано дори с по-изразени ползи - първичната крайна цел намалява с 16%, а общата смъртност - с 11%, като резултатът се запазва при анализи в различни подгрупи, включително при липса на сърдечна недостатъчност (СН) и на диабет тип 2.

Трябва да се отбележи, че в сравнително малката група от нормотонични болни със систолна СН, ползата от приложението на блокери на ренин-ангиотензиновата система (РАС) не е така изразена, докато при изходно САН >/=140 mmHg в същата популация предимствата от посочените медикаменти са значителни.

В две от плацебо-контролираните проучвания, включени в мета-анализа, в изцяло нормотонична група, честотата на наблюдаваните странични ефекти на фона на терапия с блокери на РАС е била по-ниска от тази при приложение на плацебо.

Освен това, друг мета-анализ на плацебо-контролирани ACEi/ARB-проучвания със системно мониториране на серумния креатинин потвърждава, че лечението с тези класове медикаменти е свързано с по-нисък риск за влошаване на бъбречната функция, отново в сравнение с контролната група без активно лечение.

Данните от мета-анализа потвърждават благоприятната роля на ACEi и ARB при високорискови пациенти с нормално изходно АН и насочват към клинично поведение, при което решението за изписване на медикаменти от посочените класове трябва да се основава на индивидуалния сърдечносъдов риск на конкретния болен, а не толкова на стойностите на АН. (ЯС)

Използван източник:

1. McAlister F. for the Renin Angiotension System Modulator Meta-Analysis Investigators. Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers are beneficial in normotensive atherosclerotic patients: a collaborative meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J (2012) 33(4): 505-514 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/505.abstract