Без значими ползи от доболничното приложение на abciximab при остър миокарден инфаркт01/09/2012

При пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI) приложението на abciximab в линейката не показва някакви предимства пред приложението в катетеризационната лаборатория, показаха резултатите от проучването MISTRAL*, публикувани в списание Circulation: Cardiovascular Interventions (1).

В проучването 256 участници са рандомизирани на гликопротеин IIb/IIIa инхибитора abciximab или на плацебо по време на доболничния транспорт в линейка. Пациентите, първоначално рандомизирани на плацебо, също получават abciximab, но в катетеризационната лаборатория, след провеждането на диагностичната коронарна артериография.

Първичната крайна цел на проучването - пълна резолюция на ST сегмента (>70%) се наблюдава с еднаква честота в двете групи, независимо от времето на приложение на абциксимаб. Същото се отнася и за честотата на преобладаване на TIMI 2/3 кръвоток след провеждането на перкутанна коронарна интервенция (РСI).

Това, в което все пак се наблюдава някакво преимущество от ранното приложение на abciximab, е подобрение в коронарния кръвоток преди РСI и намалена честота на забавен кръвоток и дистални емболизации по време на процедурата.

Големината на инфарктната зона и степента на повишение на ензимите за миокардна некроза не се различават между двете групи. Честотата на сърдечносъдовите усложнения (смъртност, миокарден инфаркт, реваскуларизация на таргетния съд) е еднаква, независимо от рандомизацията, докато значими хеморагични инциденти се наблюдават по-често при приложение на abciximab в катетеризационната лаборатория (1.6%) в сравнение с доболничното приложение (0.8%).

Един от изводите на изследователите е, че много ранното приложение на abciximab може да улесни последващата РСI при болните със STEMI посредством по-добрата визуализация на коронарната анатомия, позволявайки от своя страна по-бърза и по-точно планирана процедура.

По логистични причини, обаче, е малко вероятно доболничното приложение на гликопротеин IIb/IIIa инхибитори да намери широко приложение в Европа и САЩ. (ЯС)

* MISTRAL - Myocardial Infarction with ST-elevation Treated by Primary Percutaneous Intervention Facilitated by Early Reopro Administration in Alsace

Използван източник:

1. Ohlmann P., Reydel P., Jacquemin L. et al. Prehospital abciximab in ST-segment elevation myocardial infarction: Results of the randomized, double-blind MISTRAL study. Circ Cardiovasc Interv. 2012;5:69-76 www.tctmd.com/show.aspx?id=111387