Ниските стойности на артериалното налягане също са свързани с повишен риск за повторен инсулт01/08/2012

Както високите (над 140 mm Hg), така и ниските стойности (под 120 mm Hg) на систолното артериално налягане (АН) са свързани с повишен риск за повторен исхемичен (некардиоемболичен) инсулт през първите 90 до 180 дни, показаха резултатите от post hoc анализ на проучването PROFESS*, публикувани в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Това подкрепя хипотезата, че кривата, отразяваща връзката между стойностите на АН и риска за сърдечносъдови инциденти, през първите шест месеца след прекаран инсулт е J-образна.

Идеята, че бързото и агресивно понижаване на артериалното налягане след прекаран наскоро исхемичен инсулт има неблагоприятни последствия подлежи на допълнителни клинични изследвания, съпоставящи интензивното с бавното и постепенно намаляване на стойностите на артериалното налягане (АН).

Лекарите трябва да се стремят към поддържане на систолно АН (САН) под 140 mm Hg и на диастолно АН (ДАН) под 90 mm Hg при болни с прекаран наскоро инсулт, е препоръката на изследователите.

Настоящите указания за превенция на повторен инсулт са насочени към поддържане на нормални стойности на АН, дефинирани като САН под 120 mm Hg и ДАН под 80 mm Hg при пациенти с преживян мозъчносъдов исхемичен инцидент.

През 2010 година анализите от две мащабни проучвания показаха, че агресивното понижаване на САН под 120 mm Hg при високорискови болни с диабет няма благоприятно влияние - J-образна крива (според изследването ACCORD), а понижаването на САН под 130 под 120 mm Hg и на ДАН под 85 mm Hg дори може да доведе до влошени крайни резултати при пациенти с диабет и сърдечносъдово заболяване (според изпитването INVEST).

В настоящия анализ са използвани данните от клиничното проучване PROFESS, в което се сравняват четири терапевтични режима – комбинация от ASA с dipyridamole с продължително освобождаване, съпоставена с clopidogrel и telmisartan, съпоставен с плацебо (2х2 терапевтични рамена). Всички участници са получавали и антихипертензивно лечение.

Включени са общо 20 330 болни от 695 клинични центъра в 35 страни, които са били категоризирани в отделни групи според стойностите на САН – много ниско нормално (под 120 mmHg), ниско нормално (между 120 mmHg и 130 mmHg), високо нормално (между 130 и 140 mmHg), високо (между 140 и 150 mmHg) и много високо (над 150 mmHg).

Първична крайна точка на проучването е била появата на повторен инсулт, независимо от типа му, а вторичните критерии са включвали комбинираният риск от инсулт, миокарден инфаркт и смърт в резултат на съдово заболяване.

Авторите са използвали групата с високо нормално налягане като референтна, като са установили, че рискът за сърдечносъдови и мозъчносъдови инциденти е повишен както за болните с високо и много високо САН, така и за тези с много ниско САН.

Асоциацията между риска за съдови инциденти и стойностите на артериалното налягане е била най-силно изразена през първите шест месеца след първия преживян исхемичен инсулт. Според изследователския екип, именно в този прозорец от време, клиницистите трябва внимателно и постепенно да понижават артериалното налягане.

Резултатите от наскоро проведенето двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване SCAST* също демонстрират по-неблагоприятни резултати при болните с остър инсулт при агресивно понижаване на АН. Изводът на авторите е да не се предписва антихипертензивно лечение на пациентите през първата седмица след остър инсулт.

В момента се провеждат няколко изпитвания, които могат да дадат нови доказателства за типа на връзката между стойностите на артериалното налягане и риска за повторен инсулт или за друг съдов инцидент.

Проучването PODCAST* има за цел да проследи ефекта на ниското нормално артериално налягане върху когнитивните функции след преживян хеморагичен или исхемичен инсулт.

Друго изпитване, SPRINT* сравнява ефекта от понижаването на САН под 120 mmHg върху риска за сърдечносъдово и бъбречно заболяване, и възрастово-обусловения дефицит на когнитивните функции в общата популация. (КД)

* PROFESS - Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes

SCAST - Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial

PODCAST - Prevention of Decline in Cognition After Stroke Trial

SPRINT - Systolic Blood Pressure Intervention Trial

Използван източник:

1. Оvbiagele B., Diener H.,Yusuf S. et al. Level of systolic blood pressure within the normal range and risk of recurrent stroke. JAMA 2011; 306: 2137-2144 http://jama.ama-assn.org