Инсулиновата резистентност намалява отговора към EPO при пациенти с ХБН01/08/2012

Пациентите с диабет тип 2 (ДТ2) и с терминална бъбречна недостатъчност (БН) са с по-малък терапевтичен отговор към еритропоетин (EPO) в сравнение с болните без диабет, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Nephrology (1).

Намалението на инсулиновата резистентност (ИР) може да бъде нова терапевтична цел, която да допринесе за подобрение на отговора към еритропоетина при пациентите с терминална БН.

ИР е независим предиктор за сърдечносъдова смъртност при болните на хемодиализа. Възпалението играе важна роля при инсулиновата резистентност, която може да бъде индуцирана от адипоцитокините, включително тумор некротичния фактор алфа и лептинa.

Настоящето проучване е проспективно, обсервационно, кохортно и има за цел да определи връзката между инсулиновата резистентност и отговора към EPO при пациентите на хемодиализа.

ИР е оценена чрез хомеостазен модел (HOMA IR – homeostasis model assessment insulin resistance), определени са още стойностите на адипонектина и възпалителните цитокини, необходимата доза на EPO и други метаболитни параметри при болни с ДТ2 (n=52) и при контроли без диабет (n=55), които са проследени за 12 месеца.

Резултатите показват, че при хората с ДТ2 са значително по-високи стойностите на серумния лептин, високоспецифичния C-реактивен протеин и интерлевкин-6, но са по-ниски нивата на адипонектина, в сравнение с останалите участници.

Средните стойности на хемоглобина (Hb) по време на 12-месечния период на проучването са били сигнификантно по-ниски при пациентите с ДТ2 и е било необходимо приложение на по-висока доза EPO, отколкото при пациентите без диабет.

Установена е статистически значима негативна корелация между адипонектина и HOMA-IR, сигнификантна позитивна корелация между дозата на EPO и HOMA-IR, и значима негативна корелация между дозата на EPO и адипонектина в двете групи.

Инсулиновата резистентност, определена чрез HOMA-IR и адипонектина, намалява отговора към EPO при пациентите на хемодиализа. HOMA-IR, стойностите на Hb и адипонектина са независими предиктори за дозата на EPO при пациентите с терминална бъбречна недостатъчност и със захарен диабет. (ЗВ)

Използван източник:

1. Abe M., Okada K., Soma M. et al. Relationship between insulin resistance and erythropoietin responsiveness in hemodialysis patients. Clin Nephrol. 2011;75(1):49-58 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21176750