Експозицията на децата на повтаряща се радиация при СТ увеличава риска за онкологично заболяване01/08/2012

Децата, провеждащи образни компютърно-томографски (СТ) изследвания с кумулативна доза от 50 mGy, имат почти три пъти по-висок риск да развият левкемия, а при тези, при които кумулативната доза достига 60 mGy, имат трикратно по-голяма вероятност за мозъчен тумор, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани в списание Lancet (1).

Изобразителните техники имат значими предимства като диагностични методи, но децата са по-чувствителни дори към ниски дози радиационно натоварване в сравнение с възрастните, поради което са изложени на по-висок риск за канцерогенно усложнение.

Целта на настоящото изследване е да оцени вероятността за последващо развитие на лимфопролиферативни заболявания и мозъчни тумори след СТ изследвания, проведени в детска и млада възраст.

В ретроспективния анализ са включени деца и подрастващи на възраст до 22 години, при които са били извършени СТ в периода 1985-2002 година. Авторите са измерили абсорбираната радиация от костния мозък и ЦНС при всяко изследване в mGy единици.

За да изключат вероятността за СТ, свързана с диагностицирането на неоплазия, проследяването за левкемия е започнало две години след първото образно изследване, а за мозъчен тумор – пет години след първото изследване.

До началото на 2009 левкемия е била диагностицирана при 74 от общо 178 604 пациенти, мозъчен тумор – при 135 от общо 176 587 пациенти. Установена е силно положителна зависимост между радиационната доза и левкемията (ексцесивен релативен риск за всеки mGy, ERR 0.036, р=0.0097) и радиационната доза и мозъчния тумор (ERR 0.023, р=0.0001).

Съпоставени с болните, получили радиационна доза под 5 mGy, тези с кумулативна доза от поне 30 mGy (средна доза 51.13 mGy) са имали относителен риск да развият левкемия от 3.18 (над три пъти). За пациентите, получили кумулативна доза между 50 mGy и 74 mGy (средна доза 60.42 mGy), относителният риск за мозъчен тумор е 2.82 (почти три пъти).

Изследователите са установили, че вероятността за мозъчен тумор нараства трикратно след провеждането на две-три СТ изследвания, докато за левкемията – след пет до 10 изследвания.

Статистическата обработка на данните показва, че провеждането на една СТ на глава преди 10-годишна възраст води до един допълнителен случай на левкемия и един допълнителен случай на мозъчен тумор на всеки 10 000 изследвани пациенти.

В коментар, публикуван в същия брой на Lancet, д-р Andrew Einstein от New York Presbyterian Hospital and Columbia University Medical Center отбелязва, че новите СТ апарати имат опции за намаляване на радиационната доза при експозиция (2).

Според него проучването потвърждава, че СТ води до известен канцерогенен риск, поради което в условията на все по-значимо нарастване на този вид образни изследвания, клиницистите трябва внимателно да преценяват нуждата от процедурата при всеки болен, но в никакъв случай да не се отказват от нея при съответните индикации. (КД)

Използвани източници:

1. Pearce M., Salotti J., Little M. et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet 2012 www.thelancet.com

2. Einstein A. Beyond the bombs: cancer risks of low-dose medical radiation. Lancet 2012