Tarceva (erlotinib) е добра алтернатива на химиотерапията при някои видове белодробен карцином


md 01/06/2012

Еrlotinib (Tarceva, Roche) e одобрен да се прилага като първа линия монотерапия при пациенти с напреднал недребноклетъчен карцином (NSCLC) с някои видове мутации като алтернатива на платина-базираната химиотерапия. Мутацията е локирана върху рецептора за протеина епидермален растежен фактор (EGFR) в NSCLC. Тя може да промени структурата на този протеин (тирозин киназа), увеличавайки неговата активност, което […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.