Субклиничните хипер- и хипотиреоидизъм повишават риска за сърдечносъдови събития01/06/2012

Субклиничните форми както на хипертиреоидизъм, така и на хипотиреоидизъм, са свързани с повишен риск за сърдечносъдови събития, като коригирането на хипофункцията на щитовидната жлеза с levothyroxine може да намали значително този риск при по-младите пациенти, са изводите от две клинични проучвания, публикувани в Archives of Internal Medicine (1, 2).

В едното от тези изследвания (1) са включени 4735 пациенти със субклиничен хипотиреоидизъм, дефиниран като серумни нива на тиреоид стимулиращия хормон (TSH, тиреотропин) от 5.01 до 10.0 mIU/l и нормални нива на свободен тироксин (FT4), като за целта е използвана базата с данни на британските общопрактикуващи лекари. Всички участници са били проследени за среден период от 7.6 години по отношение на нововъзникнали сърдечносъдови събития.

Около половината са получавали лечение с levothyroxine (52.8% от по-младите пациенти и 49.9% от по-възрастните).

Резултатите са показали, че тази терапия намалява риска за сърдечносъдови събития с 39% (4.2% спрямо 6.6%) при по-младите пациенти (от 40 до 70 години), но не и при по-възрастните (над 70 години).

Субклиничната хипофункция на щитовидната жлеза е често срещано нарушение, което засяга около 5% популацията.

Все още е спорен въпросът дали при тази лека форма на заболяването трябва да се провежда лечение. Настоящото изследване показва, че прилагането на levothyroxine може да бъде от полза при по-младите пациенти с това ендокринно нарушение.

Във второто изследване (2) швейцарски изследователи са провели мета-анализ на публикуваните данни от 10 проспективни проучвания с цел да оценят връзката между субклиничния ендогенен хипертиреоидизъм и сърдечносъдовите събития.

Авторите са сравнили данните на 52 674 пациенти, от които 2188 (4.2%) са били със субклиничен хипертиреоидизъм, дефиниран като нива на TSH под 0.45 mIU/l и нормални нива на FT4, след изключване на случаите, получаващи заместителна терапия с тиреоидни хормони (екзогенен хипертиреоидизъм).

След изключване на влиянието на пол, възраст и предшестващо ССЗ, хиперфункцията на щитовидната жлеза е била свързана с повишен риск за обща смъртност, сърдечносъдова смъртност, нефатални сърдечносъдови събития и предсърдно мъждене (ПМ) в сравнение с еутиреоидното състояние (нива на TSH от 0.45 до 4.49 mIU/l).

Атрибутивният риск за обща смъртност е бил 14.5%, а за ПМ - 41.5% при болните със субклиничен хипертиреоидизъм.

Степента на вероятност за смърт, причинена от ИБС, и за ПМ (но не и за други неблагоприятни крайни резултати) е била най-висока при нива TSH под 0.10 mlU/l.

Данните от това проучване подкрепят указанията, които препоръчват да се провежда лечение на персистиращия субклиничен хипертиреоидизъм при възрастни пациенти с ИБС, особено при случаите с нива на TSH под 0.10 mlU/l.

Въпросът е дали да бъде провеждан скрининг за хипер-или хипертиреоидизъм при възрастните пациенти. Настоящите данни са недостатъчни, за да бъдат направени препоръки в тази област. Необходими са рандомизирани контролирани проучвания като едно такова проучване (TRUST) тече в момента.

Хипотиреоидизмът се свързва с традиционни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване като повишаване на теглото и на холестерола.

Патогенетичните механизми, играещи роля за връзката между хипертиреоидизма и сърдечносъдовите събития, са по-сложни, но най-вероятно са свързани с повишената сърдечна честота и увеличения риск за аритмии.

При персистиращи ниски нива на TSH 65 години и при постменопаузални жени, които не получават терапия с естрогени или с бисфосфонати (поради повишения им риск за остеопения и остеопороза); болни със сърдечни рискови фактори, с установено сърдечно заболяване или с остеопороза, както и при случаи със симптоми на хиперфункция на щитовидната жлеза (3). Честотата на това ендокринно отклонение в общата популация е около 1%. (ДЯ)

Използвани източници:

1. Razvi S., Weaver J., Butler T., Pearce S. Levothyroxine treatment of subclinical hypothyroidism, fatal and nonfatal cardiovascular events, and mortality. Arch Intern Med 2012; DOI:1.1001/archinternmed.2012.1159 http://archinte.jamanetwork.com/journal.aspx

2. Collet T., Gussekloo J., Bauer D. et al. Subclinical hyperthyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. Arch Intern Med 2012;172(10):799-809 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinternmed.2012.402

3. Burman K. What is the clinical importance of subclinical hyperthyroidism? Arch Intern Med 2012; 172(10):809-810 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinternmed.2012.1114